Skip to main content
 • Nina Berg, Knut Grove, Tori Grytli og Torunn Olsen

Håndbok for tillitsvalgte i konsern

 • Fafo-rapport 1997
 • Fafo-rapport 1997

Konsentrasjon i større enheter, sammenslåinger til konsern og økende grad av internasjonalisering skaper nye utfordringer for fagbevegelsen. De norske medbestemmelsestradisjonene er utviklet innenfor et arbeidsliv der frittstående og selvstendige enheter var dominerende. Dagens utviklingstrekk innebærer at erfaringer tillitsvalgte har gjort på bedriftsplan ikke er tilstrekkelige for å forstå og arbeide i forhold til konsernproblematikken. Denne håndboka gir bakgrunnsmateriale, presenterer rettigheter, gir tips til etableringsfasen og peker på problemstillinger man vil kunne møte i forbindelse med å samarbeide i konsern. Boka er basert på erfaringer tillitsvalgte og ledelsen har gjort både i tilknytning til konsernfaglig samarbeid og i partssamarbeid i konsern. Temaene som tas opp er blant annet:

 • grunnleggende trekk i organisasjonsformen i konsern og konsernenes skiftende roller i norsk arbeidsliv
 • utviklingen av norske medbestemmelsestradisjoner
 • de lov- og avtalemessige sidene ved samarbeid i konsern, blant annet tillitsvalgtes rettigheter i tilknytning til samarbeid i konsern
 • etablering av samarbeidsordninger i konsern både nasjonalt og internasjonalt
 • hva som kjennetegner konsernfaglig samarbeid i forhold til annen faglig virksomhet
 • erfaringer fra samarbeid i konsern – muligheter og begrensninger
 • Publisert: 27. januar 1997
 • Ordrenr. 208
Last ned publikasjonen