Fafo-rapporter

Rapportsøk

Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren
Arbeidslagsmodellen i Rykkinn, et pilotprosjekt i Bærum kommune

Leif E. Moland og Halvor Holmli

Fafo-rapport 390

Nettutgave | Sammendrag

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Offentlig sektor står overfor store utfordringer for å fremstå som kompetent tjenesteyter, attraktiv arbeidsgiver og effektiv forvalter av skattemidler. Presset på omstilling er stort og betydelige endringer skjer nå i alle sektorer og på mange nivåer samtidig.

Kommunene spør seg om løsningen er flere eller færre tjenestenivåer, flere eller færre ledere, flere eller færre møter, flere eller færre merkantilt ansatte, små eller store stillinger, private eller offentlige utførere, mer eller mindre demokrati, hvilke dokumentasjonssystemer osv.

I denne rapporten beskrives Prosjekt Rykkinn i Bærum kommune der en har innført en arbeidslagsmodell i deler av pleie- og omsorgstjenestene. Med dette har de fått en god ledelse nær bruker og ansatte.

Et sentralt spørsmål er hvor selvdrevne en kan gjøre de mange små tjenesteenhetene og samtidig videreutvikle visjonen om en sammenhengende tjenestekjede der bruker står i sentrum for et samarbeidende, tverrfaglig tjenesteapparat.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 390