Fafo-rapporter

Rapportsøk

Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo

Leif Moland

Fafo-rapport 2011:17

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Denne rapporten gjennomgår hvilken praksis bydelenes bestillerkontor har ved behandling av søknader om og tildeling av sykehjemsplass i Oslo kommune. Arbeidet er gjennomført som et dokumentasjons- og utviklingsprosjekt. Det er først samlet data for å beskrive den praksis bydelene har ved behandling av søknader om og tildeling av sykehjemsplasser, hvordan denne praksisen ivaretar likebehandlingsprinsippet, om det finnes en ”beste praksis” og om det er grunnlag for økt harmonisering av bydelenes vurderingspraksis. Parallelt med dette dokumentasjonsarbeidet har bydelene deltatt i utviklingen av forslag til bedre praksis i de ulike fasene av saksbehandlingen. I rapporten beskrives bydelenes praksis og forbedringspunkter i de ulike fasene i saksbehandlingen.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20208