Fafo-rapporter

Rapportsøk

Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten

Fafo-rapport 2017:02

Nettutgave

Forskningstema: Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Prosjekt: Foreldreveiledning (ICDP) til særskilte målgrupper

Forskere på Fafo: Beret Bråten

I denne rapporten presenterer vi to pilotforsøk med foreldreveiledning basert på ICDP: overfor foreldre i asylmottak og foreldre med radikaliseringsbekymringer. Erfaringene viser at det var vanskelig å rekruttere foreldre med radikaliseringsbekymringer, men at behovet for veiledning av ungdomsforeldre med mer generelle bekymringer er stort. Blant foreldre i mottak var ikke rekruttering et problem, men det er en utfordring å sikre at deltakelsen er reelt frivillig. Relasjonen mellom veiledere og foreldre er avgjørende for om veiledningen fungerer, og vi identifiserer ulike idealtypiske relasjoner. Det går et hovedskille mellom relasjoner basert på at foreldre defineres bygget på landbakgrunn, kultur eller annet, og relasjoner basert på aksept og anerkjennelse. Vi finner at foreldre ønsker seg strategier de kan bruke i kommunikasjonen med sine barn, og at de har behov for informasjon og et nettverk å støtte seg på.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20610