Skip to main content
  • Elin Svensen

Multietniske redaksjoner?

Rekruttering av journalister med minoritetsbakgrunn i Danmark, Norge og Sverige

  • Fafo-rapport 342
  • Fafo-rapport 342
Svært få personer med minoritetsbakgrunn jobber innen de etablerte mediene. Gjennom intervjuer med representanter for ledelse, redaksjonsklubber og journalistforbund i Danmark, Sverige og Norge, belyses rekrutteringsstrategier overfor personer med minoritetsbakgrunn. I tillegg undersøker vi hva de intervjuede mener er de største hindringene for å ansette flere journalister med minoritetsbakgrunn, og hvilke tiltak de mener bør settes i verk for å bedre på situasjonen. Rapporten viser at det er nokså allmenn enighet om at det er viktig å rekruttere personer med ikke-nordisk bakgrunn til journaliststillinger, men det er få redaksjoner som har strategier for å øke rekrutteringen.

De intervjuede påpeker at det kan være trekk ved minoritetsgruppene som gjør at de sjeldnere rekrutteres til journalistyrket enn etnisk nordiske innbyggere. Det som oftest påpekes er manglende relevante kvalifikasjoner, men også minoritetenes egne preferanser og karrierevalg blir framhevet av flere. I intervjuene erkjennes det likevel også at det må finne sted en holdningsendring internt i mediemiljøet dersom rekrutteringen av personer med etnisk minoritetsbakgrunn til journalistyrket skal kunne bedres. Diskriminering, vanetenkning knyttet til rekruttering samt institusjonelle forhold knyttet til for eksempel krav til formell utdanning ved ansettelser og opptak til utdanning, kan gjøre det vanskelig for personer med minoritetsbakgrunn å få innpass i mediene.
  • Publisert: 14. februar 2000
  • Ordrenr. 342
Last ned publikasjonen