Fafo-rapporter

Rapportsøk

NAV i fengsel
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2017:37

Last ned nettutgaven

| English summary

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Følgeevaluering av NAV i fengsel

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

For innsatte kan tilgang til tjenester fra NAV  bety mye.  Mange har omfattende levekårsproblemer og mer enn halvparten av innsatte har verken jobb eller studier å gå til etter løslatelse. Innsatte har samme rett til tjenester som andre borgere, men soning og varetekt begrenser mulighetene for å motta tjenestene gjennom ordinære kanaler.

Sommeren 2017 lanserte regjeringen en strategi for å redusere tilbakefall til kriminalitet.  Med ståsted både innenfor og utenfor fengslet kan NAV være en nøkkelfaktor i  tilbakeføringsarbeidet. NAV-tjenester kan bygge bro mellom perioden i fengsel og livet etter løslatelse og bidra til kontinuitet i oppfølgingen.

En samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten fra 2014, skulle styrke samarbeidet og bedre tilgangen til NAV-tjenester for innsatte. Denne toårige følgeevaluering ser på i hvilken grad og på hvilken måte innsattes rett til NAV-tjenester er fulgt opp.

NAV er til stede i mange fengsler rundt om i landet, men med svært varierende stillingsressurser. I evalueringsperioden er antall årsverk redusert.

Studien viser at uten NAV i fengslet mister innsatte tilgangen til tjenester, og det er i særdeleshet tilgangen til arbeidsrettet bistand som glipper.

Det er ikke mulig å se noen systematikk eller tydelige kriterier for tilgang til NAV-ressurser i fengslene og tilstedeværelsen i fengslene er i stor grad overlatt til lokale vurderinger av NAV fylke og NAV i fengselskommunen.

I evalueringen foreslår vi at det utarbeides retningslinjer for å sikre at NAV er tilstede i fengsel, og finansieringsmodeller for dette.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20645