Fafo-rapporter

Rapportsøk

Stønadsordningen for enslige forsørgere
Hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?

Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk

Fafo-rapport 2010:32

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Roy A. Nielsen

Stønadsordningene for enslige forsørgere har to siktemål: å sikre en inntekt for foreldre som står alene med omsorgen for barn, og bidra til at flere enslige forsørgere skaffer seg kompetanse som gjør dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. Over 95 prosent av mottakerne av overgangsstønad er kvinner, og omtrent 15 prosent har innvandret til Norge. Denne rapporten viser i hvilken grad innvandrede mottakere av overgangsstønad skiller seg fra øvrige mottakere, og hvilke utfordringer som finnes for innvandrede mottakere og for ansatte i NAV. Enslige forsørgere med innvandringsbakgrunn er en svært sammensatt gruppe. Et viktig funn er at stønadsordningen bidrar til å hjelpe mange på vei mot høyere utdanning og deltakelse i arbeidslivet. Samtidig har enkelte et langt større kvalifiserings- og oppfølgingsbehov enn det NAV per i dag kan tilby. I denne gruppen av enslige har økonomiske stønader som ikke ledsages av tett oppfølging og veiledning liten effekt med tanke på utdanning og arbeid.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20176