Fafo-rapporter

Rapportsøk

Uførepensjonistar i offentleg sektor

Liv Jorunn Stokke

Fafo-rapport 153

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Denne rapporten rettar søkjelyset mot veksten i talet på uførepensjonistar i offentleg sektor på åttitalet. Veksten førte ikkje berre til auka utgifter i folketrygda, men også i dei to offentlege pensjonskassene Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse.

Hovudspørsmåla som blir svara på i rapporten, er:

  • Kva kan forklare den sterke veksten i uførepensjonistar i offentleg sektor på åttitalet?
  • Kva er det som kjenneteiknar uførepensjonistane i offentleg sektor?
  • Kva etats-/stillingsgrupper kjem dei frå?

Utgitt: 1993 Id-nr.: 153