Skip to main content

Evaluering av Stine Sofie-senteret

To english version

To english version

På oppdrag fra Bufdir skal Fafo gjennomføre en evaluering av det statlige tilskuddet til Stine Sofie-senteret

Stine Sofie-senteret ble opprettet i 2016 som et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge i alderen 0–18 år, samt deres omsorgspersoner og søsken.

Senteret tilbyr et seks dagers kursopphold. Målet med tilbudet er at deltakerne skal oppleve glede og få ny kunnskap i et trygt miljø, at barna skal oppleve mestring, at relasjoner mellom barn og omsorgspersoner skal styrkes og at barna skal oppleve positive møter med andre barn som har liknende erfaringer.

Fra 2016 har senteret har hatt et øremerket tilskudd i statsbudsjettet. Dette har økt fra 15 millioner i 2016 til over det dobbelte i 2023. Tilskuddet skal gå til driften av senteret for å sikre måloppnåelse.

På oppdrag fra Barne, -ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) skal Fafo gjennomføre en evaluering av det statlige tilskuddet til Stine Sofie-senteret. Målet i evalueringsoppdraget er todelt:

 1. å undersøke om formålet med tilskuddet til Stine Sofie-senteret oppnås, og om tilskuddet forvaltes ressurseffektivt.
 2. å undersøke om tiltaket treffer behovene i målgruppen

Datainnsamlingen vil være organisert i tre ulike arbeidspakker:

 • Den første arbeidspakken undersøker hva vi vet om overgrepsutsatte barn og unges behov, hvilke behovsforståelser som ligger til grunn for senteret og tilskuddsordningen, samt hvordan tiltaket inngår i et samlet tilbud til volds- og overgrepsutsatte barn. Data for arbeidspakke 1 er forskningslitteratur og dokumentanalyser av grunnlagsdokumenter og politiske beslutningsdokumenter, intervjuer med ledere og ansatte, samt en kartlegging av hvordan en viktig henvisende instans, norske kommuner, forstår og eventuelt anvender senteret.
 • Den andre arbeidspakken utforsker hvem som bruker senteret og hvilke erfaringer brukere har med kursoppholdet, samt hvordan ansatte vurderer erfaringene med arbeidet de gjør. Data består av individuelle intervjuer, fokusgrupper og dokumentgjennomgang.
 • Den tredje arbeidspakken utforsker tilskuddsforvaltningen for å se hvordan den tilfredsstiller kravene om å være transparent, etterprøvbar og effektiv. Data er foreliggende dokumenter (budsjettproposisjoner, søknader, tildelingsbrev, rapporteringer, regnskap o.l.).

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  november 2023
 • Avsluttes:
  desember 2024

Oppdragsgiver

Bærekraftsmål