Skip to main content

Helt fram - en ny vei mot heltidskultur


Kommunene Drammen, Fredrikstad og Bydel Østensjø/Oslo skal som de første prøve ut nye tiltak for å utvikle en heltidskultur i de kommunale tjenestene: først ved 16 pilotcase (2023), deretter ved alle enheter i helse- og omsorg og til slutt i alle de kommunale tjenestene (2029). Fafo bidrar med fagkompetanse på feltet og aktiv følgeforskning. Målet er å øke heltidsandelen blant de ansatte fra ca. 30 til nærmere 90 prosent, redusere ufrivillig deltid og bruken av innleid ekstrapersonell. 

Gevinst for drift og brukere vil være flere faste og kvalifiserte ansatte med høyt nærvær.

Innovasjonen ligger i involveringstiltakene. Det skal prøves ut nye turnusløsninger. Innovasjonen ligger likevel ikke der, men i å utvikle og gjennomføre involveringstiltak som kan motivere ledere og ansatte til å ville prøve ut ulike turnus- og rekrutteringstiltak som bidrar til at kommunene faktisk når målene.

Innovasjonsprosjektet

Kommunene skal først prøve ut nye og forskjellige involveringsmetodikker. Dette skjer både i de 16 pilotenhetene i FoU-prosjektet og ved en rekke andre tjenestesteder.

Deretter starter forsøk med nye arbeidstidsordninger og en rektutteringspraksis. Dette skjer også både ved pilotenhetene og andre tjenestesteder.

FoU-prosjektet

Et forprosjekt har gjennomført nullpunktkartlegging. Resultatene er publisert i Fafo-rapporten «En ny vei mot heltid» (Moland og Bråthen 2019).

I hovedprosjektet gjennomføres kvalitative og kvantitative undersøkelser. Registerdata fra KS’ lønns- og personalregister (PAI) og fra kommunenes egne personalregistre samles inn årlig.

Fafo vil også arrangere workshops med pilotenhetene og delta på halvårlige nettverkssamlinger felles for alle kommunene og inviterte gjester, samt mindre nettverkssamlinger i hver av kommunene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2020
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd
    Fredrikstad kommune

Bærekraftsmål