Aktive prosjekter

Å høre barn i utvisningssaker

Prosjektet skal undersøke hvordan dagens regelverk og utlendingsmyndighetenes praksis ivaretar barns rett til å bli hørt i utvisningssaker som berører dem.

Hvordan kan utlendingsforvaltningen best ivaretar barns rett til å bli hørt i utvisningssaker som berører dem? Dette prosjektet skal bidra med kunnskap, analyser og anbefalinger som kan brukes til å vurdere hvordan norske myndigheter på beste måte kan legge til rette for høring av barn i slike utvisningssaker ved å utforme formålstjenlige og godt egnete ordninger. Oppdraget består i å redegjøre for regelverk og evaluere dagens praksis i Norge, innhente kunnskap om praksis i andre land, og komme med anbefalinger til fremtidig norsk praksis på feltet. 

Prosjektledelse

Ragna Lillevik

Prosjektdeltaker(e)

Ragna Lillevik
Nerina Weiss

Eksterne forskere

Cecilia Dinardi

Oppdragsgiver(e)

Utlendingsdirektoratet

Prosjektperiode

august 2021
mai 2022