Aktive prosjekter

Fremtiden for gjenbosetting: Sårbarhet revidert

Dette prosjektet utforsker endringer i politikken for gjenbosetting av flyktninger, spesielt knyttet til begrepet "sårbarhet", og hvordan disse endringene i politikken former prosessene der flyktninger velges ut for gjenbosetting.

I 2020 var nesten 26 millioner mennesker på flukt, de fleste i et land som grenser til hjemlandet. Utvalgte sårbare flyktninger får tilbud om gjenbosetting til et trygt tredjeland i det globale nord. I Norge kaller vi dem kvoteflyktninger. Dette er imidlertid en svært sjelden mulighet, ettersom mindre enn én prosent av verdens flyktninger blir gjenbosatt årlig. Gjeldende forskning stiller spørsmål ved om de utvalgte flyktningene representerer de mest sårbare og de med mest behov for gjenbosetting, og hvordan man rettferdig kan vurdere sårbarhet blant menn, kvinner og barn på flukt som har forskjellige behov og ressurser. Gjenbosetting av flyktninger handler ikke bare om å gi beskyttelse, men også om migrasjonskontroll. For eksempel deltar Norge nå i EUs relokalisering av flyktninger fra Hellas og i overføring og mulig gjenbosetting av migranter fra Libya via Niger og Rwanda. I disse tilfellene er gjenbosetting en integrert del av det europeiske samarbeidet for å kontrollere grensen mot Middelhavet, og hindre tilgang for andre potensielle flyktninger. I dette prosjektet undersøker vi hvordan kriterier og kategorier for utvalg av kvoteflyktninger utvikles i politikk for gjenbosetting, med spesiell oppmerksomhet på kategorier av sårbarhet. Vi studerer hvordan Norges utvelgelseskomiteer faktisk anvender kategoriene og kriteriene. Vi gjør dette ved å observere norske utsendinger i Uganda, Libanon, Rwanda og Hellas. Basert på disse dataene vil vi delta i de pågående teoretiske debattene om sårbarhet i forskningsfeltet om flukt og migrasjon, og bidra med politiske anbefalinger til beslutningstakere og praktikere som jobber med kvoteflyktninger.

Prosjektledelse

Nerina Weiss

Eksterne forskere

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

desember 2021
november 2024