Aktive prosjekter

Inkluderende skole- og barnehagemiljø

I dette prosjektet skal Fafo evaluere Utdanningsdirektoratet kompetansepakke Inkluderende barnehage- og skolemiljø, der hensikten er å skape trygge og gode læringsmiljøer for barn og unge.

Målgruppa for kompetansepakken er eiere, barnehager og skoler. Det sentrale spørsmålet i prosjektet er hvordan kompetansepakken bør innrettes, for best mulig å fremme inkluderende oppvekstmiljøer som legger til rette for tilhørighet, forhindrer utenforskap og derigjennom skaper trygghet for barn og unge.  

Vi skal se på hvordan sentrale og lokale aktører arbeider med kompetansepakken, og på hvorvidt den pedagogiske praksisen endres. Vi stiller tre spørsmål:

  1. Hvordan fungerer den lokale gjennomføringen av kompetanseutvikling?
  2. Hvilke utfordringer viser seg i den lokale gjennomføringen?
  3. Hva er suksesskriteriene for lokal kompetanseutvikling?

Spørsmålet er følgelig hvordan myndighetenes beslutning om å å styrke kompetansen blant voksenpersoner i skole, barnehage og kommune fungerer i praksis. Har de relevante aktørene gjennom dette tilbudet fått kompetanse og ressurser til aktivt å motvirke og håndtere ulike typer av krenkelser, mobbing og trakassering som barn og unge kan bli utsatt for?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:05
Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad

Prosjektleder

Jon Rogstad

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

august 2018
juni 2020