Spesialistutdanning for leger i allmennmedisin

Spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin (ALIS) har nylig blitt endret. I dette prosjektet evalueres ulike modeller for organisering av utdanningen.

Omleggingen av spesialistutdanningen tildeler kommunene en ny rolle, ved at det i større grad enn tidligere er kommunens ansvar å legge til rette for at fastleger og andre leger i kommunale, kliniske stillinger under spesialisering i allmennmedisin kan oppnå læringsmålene og gjennomføre utdanningsløpet.

I dette prosjektet vurderes og anbefales ulike modeller for organisering av ALIS-utdanningen. Hensikten er å framskaffe kunnskap om hvordan kommunene kan ivareta sin nye rolle som utdanningsvirksomhet på en best mulig måte. Vi vil følge noen utvalgte kommuner (case) fram til utgangen av 2022. Innenfor de utvalgte kommunene vil vi gjennomføre intervjuer med et bredt spekter av aktører, som ser utdanningsstillingene fra ulike perspektiver, herunder leger i utdanningsstillinger, kommunale helseledere, veiledere, helsekretærer ved legekontorene, samt ledere i helseforetak.

 

Rapporter fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

NSDM er samarbeidspartner i dette prosjektet og gjennomfører også egne studier av forsøk med implementering av ALIS-ordninger, og har publisert egne delrapporter på dette.

 


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2021:21
Jon Helgheim Holte, Tom E. Markussen og Terje Olsen

Fafo-notat 2020:10
Jon Helgheim Holte

Fafo-notat 2020:09
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse, Maria Fredriksen Kvamme og Eilin Ekeland

Prosjektledelse

Terje Olsen

Prosjektdeltaker(e)

Jon Helgheim Holte
Terje Olsen

Oppdragsgiver(e)

KS

Prosjektperiode

juni 2019
november 2022