Skip to main content

Kartlegging av erfaringer fra arbeidet med fattige tilreisende


Bymisjonssenteret har bedt Fafo om å kartlegge og systematisere kunnskapen de ansatte ved senteret har opparbeidet gjennom mange års arbeid med fattige tilreisende. Gjennom dette arbeidet er det observert tilfeller av menneskehandel i den norske straffeloven, i tillegg til andre former for grov utnytting.

Senteret og dets medarbeidere har gjennom en årrekke opparbeidet tillit hos mennesker som oppsøker dem, noe som gjør at de får tilgang til deres historier. En åpen dør, matservering og god språkkompetanse har vært avgjørende for å oppnå denne tilliten. I tillegg drives det oppsøkende virksomhet på gata, noe som ofte er den aller første kontakten mellom ansatte på senteret og folk som trenger hjelp.

Direkte kontakt med mennesker som er i en utnyttelsessituasjon er ellers vanskelig fordi de ofte er redde for å prate med eksempelvis tillitsvalgte, myndigheter eller forskere. Som regel skyldes dette frykt for represalier (for eksempel fra arbeidsgiver) eller at de skal bli kastet ut av landet. Det vil derfor være vanskelig å finne steder der disse gruppene kan henvende seg og samtidig føle seg trygge. Det betyr at det ikke finnes noe system for å fange opp disse menneskene og kunnskapen om dem er mangelfull, noe som igjen gjør det vanskelig for myndighetene å utarbeide målrettede tiltak.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Kirkens Bymisjon, Bymisjonssenteret Tøyenkirken og finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2020
  • Avsluttes:
    juni 2022

Oppdragsgiver

  • Bymisjonssenteret, Kirkens Bymisjon Oslo

Bærekraftsmål