Fullførte prosjekter

Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Prosjektet skal belyse virkninger for kommunesektoren av pensjonsreformen, og da særlig om og hvordan den påvirker pensjoneringsatferden og arbeidstilbudet. Det gjøres gjennom analyse av surveydata og registerdata.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:45
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen

Fafo-notat 2013:05
Tove Midtsundstad
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad
Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

KS

Forskningstema

Pensjon
Seniorpolitikk

Prosjektperiode

januar 2012
desember 2014