Skip to main content

Utvikling av likeverdige og virksomme tiltak mot vold, hat og diskriminering: mellom helhet og fragmentering

To english version

To english version

Mangfoldet i den norske befolkning har fått økende oppmerksomhet i utviklingen av offentlig politikk og tjenester de siste tiårene. Et mangfoldsperspektiv innebærer en erkjennelse av at risiko for vold og diskriminering, krenkelsenes form og retning, samt utsatte og utøveres hjelpebehov, kan variere mellom og innad i grupper – basert på konstellasjoner av og interseksjonelt samspill mellom en rekke ulikhets- og maktdimensjoner, som kjønn, alder, sosial bakgrunn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering m.m.

Likeverdige offentlige tjenester handler i et slikt perspektiv om hvordan tjenester og tiltak kan tilpasses dette mangfoldet på best mulig måte. På denne bakgrunn har målet om likeverdige og helhetlige tjenestetilbud (også omtalt som samordnede / sammenhengende tjenester) stått sentralt i de siste handlingsplanene mot vold i nære relasjoner og mot diskriminering av ulike grupper (JD 2021, KD 2021, KUD 2020 mm.). I dette prosjektet ser vi nærmere på sentrale utviklingstrekk for likestilling- og mangfolds arbeidet, samtidig som vi søker å oppsummere forskningsfunn gjort i delprosjekter tilknyttet det overordnede forskningsprosjektet "Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering". Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om hensiktsmessig innretning av samfunnets innsatser mot vold, krenkelser og diskriminering, og gjennomføres på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet består av til sammen ti delprosjekter, og er et samarbeid mellom forskere fra Fafo, Nordlandsforskning og NOVA/OsloMet. Prosjektet gjennomføres i 2022-2025.