Publikasjoner

Rapportsøk

Barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen
En evaluering av utlendingsforvaltningens arbeid med barn og barnefaglig kompetanse

Ragna Lillevik, Nerina Weiss og Lene Christin Holum

Fafo-rapport 2021:34

Last ned nettutgave | English summary

Forskningstema: Barn av innvandrere, Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Barn og unges møte med utlendingsforvaltningen

Forskere på Fafo: Ragna Lillevik, Nerina Weiss

Som resultat av et stortingsvedtak fikk Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, og Politiets utlendingsenhet i 2017 i oppdrag å styrke den barnefaglige kompetansen i «hele asylkjeden». I denne rapporten evaluerer vi arbeidet disse tre etatene har gjennomført med øremerkede midler til dette formålet.

Rapporten viser at dette arbeidet har fulgt to «spor»: i det ene sporet har man sett på barns brukerreise og perspektiv for å utvikle egnede tiltak, og i det andre har man tatt utgangspunkt i ansattes arbeid og ujevne barnefaglige kompetanse. Resultatet har blitt en bred vifte av tiltak som retter seg både direkte mot barn (med vekt på informasjonstiltak) og mot ansattes kunnskap, ferdigheter, arbeidsmetoder og tilgang på materielle ressurser, veiledning, rutinebeskrivelser, opplæringsmateriell og andre ressurser. 

De tre etatene har brukt både interne og eksterne ressurser for å heve den barnefaglige kompetansen. Arbeidet har resultert i opplæring av et utvalg ansatte i de tre etatene, at det er utviklet en rekke verktøy som kan inngå i deres skjønnsmessige verktøykasse i arbeidet med barn og unge, og at det er utviklet profesjonelt utformede informasjonstiltak rettet direkte mot barn i asylkjeden, basert på behov som er avdekket av barn selv.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 20802