Med NAV på laget?
Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2011:24

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Denne rapporten ser på NAVs arbeid med å bistå unge bevegelseshemmede på vei ut i arbeidslivet. Hensikten har vært å få mer kunnskap om NAVs kompetanse når det gjelder arbeidsformidling av unge med nedsatt funksjonsevne. Videre å finne ut hvilke metoder de bruker og tiltak de setter inn for å bryte ned eventuelle barrierer disse arbeidssøkerne kan erfare i møte med arbeidslivet.

Rapporten er basert på intervjuer med ansatte ved et utvalg lokale NAV-kontor og arbeidslivssentre i seks fylker. I tillegg er det intervjuet åtte unge personer med bevegelseshemninger. Studien viser at det har skjedd en utvikling i NAV som gir potensial for bedre bistand til unge bevegelseshemmede i deres prosess med å få arbeid. Utfordringene er mangel på prioritering og ressurser i NAV, lite kontakt med lokale virksomheter og dessuten at unge bevegelseshemmede er en lite synlig gruppe i NAV, som i begrenset grad tar kontakt for å få arbeidsrettet bistand.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20215