Skip to main content

Fafofrokost

Retten til å koble av

torsdag 8. desember 2022

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Skal det åpnes for mer eller mindre bruk av hjemmekontor, eller vil dette gjøre at grensen mellom jobb og fritid utviskes, og at samarbeidet og arbeidsmiljøet blir dårligere? På dette frokostseminaret ble det presentert forskning fra Norge og EU om erfaringene med hjemmekontor, og lederne for Spekter og Akademikerne møttes for å diskutere erfaringene med hjemmekontor og om det er behov for nye reguleringer.

Arbeidsgivers ansvar for tilrettelegging, arbeidsmiljø, trivsel og oppfølging ved bruk av hjemmekontor ble en sentral problemstilling under pandemien. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har undersøkt konsekvensene av hjemmekontor i det norske arbeidsmarkedet. Undersøkelsen viser at de fleste ønsker å fortsette å delvis jobbe delvis hjemmefra, blant annet for å selv kunne bestemme når og hvordan de skal utføre arbeidet. Nylig fremmet Venstre et forslag i Stortinget om å gjennomgå arbeidsmiljøloven for å gjøre det lettere å jobbe hjemmefra. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen mener at mer bruk av hjemmekontor, kan ha konsekvenser for likestillingen ved at kvinner tar større ansvar for hjem og barn. Akademikernes leder Lise Lyngnes Randeberg mener på sin side at det innebærer en undervurdering av kvinnene.

Men hjemmekontor kan også by på andre utfordringer. Arbeidstakere som jobber hjemme opplever ofte at grensen mellom jobb og fritid viskes ut, og dermed blir deres rett – og evne – til å være frakoblet redusert.  Arbeidsgivere opplever at omfattende bruk av hjemmekontor skaper utfordringer, blant annet for arbeidsmiljøet, og vil ha de ansatte tilbake på kontoret.

Hvordan bør arbeid hjemmefra reguleres? I sommer trådte en revidert forskrift om hjemmekontor i kraft i Norge. Forskriften tydeliggjør blant annet krav til det psykososiale arbeidsmiljøet, og slår i tillegg fast at de samme arbeidstidsreglene skal gjelde enten du arbeider på jobb eller hjemmefra. Reguleringsarbeid foregår også i EU, og i fjor ba EU-parlamentet kommisjonen om å foreslå et regelverk om arbeidstakeres rett til å være frakoblet.

EU-kommisjonens forskningsinstitutt Eurofound har publisert flere forskningsrapporter om hjemmekontor og fjernarbeid. To av rapportene ble presentert på dette frokostseminaret, sammen med deler av AFIs forskning på hjemmekontor.

Program

Velkommen og introduksjon ved Kristin Alsos, forsker, Fafo. Presentasjon (pdf)

Presentasjon av nye Eurofound-rapporter ved Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo. Presentasjon (pdf)

Presentasjon av AFI-rapport ved Cathrine Egeland, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet. Presentasjon (pdf)

Samtale: Fafo-forsker Åsmund Arup Seip i samtale med Anne-Kari Bratten, direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter og Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne

Spørsmål til forskere og til panel – fra salen og fra seere

Møteleder: Kristin Alsos, Fafo

Relevante publikasjoner

The rise in telework: Impact on working conditions and regulations. Rapport fra Eurofound, 8. desember 2022

COVID-19 pandemic and the gender divide at work and home. Rapport fra Eurofound, 13. oktober 2022

Telework in the EU: Regulatory frameworks and recent updates. Rapport fra Eurofound, 1. september 2022

Right to disconnect: Exploring company practices. Rapport fra Eurofound, 9. september 2021

Hjemme–Borte–Uavgjort. Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser. Rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), 26. april 2020

Kronikk og nyhetssak

Kronikk forfattet av Anne Mette Ødegård: Trengs det en lov om vår rett til å slå av telefonen? (forskersonen, 24.01.23)

Arbeidets karakter må avgjøre bruken av hjemmekontor (Spekter, 08.12.22) 

Om Eurofound

eurofoundEurofound står for European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions.

Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er – i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) – nasjonal korrespondent for Norge. Prosjektet Nasjonal korrespondent for EUROFOUND utføres på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.