Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Kristine Nergaard


Eksterne forskere

Harald Dale-Olsen, ISF (hovedprosjektleder)

Erling Barth (ISF), Pål Schøne (ISF), Trygve Gulbransen (ISF), Bernt Magne Bratsberg (Frischsenteret), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret), Arne Mastekaasa (UiO), Alex Bryson (LSE)


Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsrådProsjektperiode

 
desember 2015

Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions.

Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av hvilken rolle foretak, bedrifter og arbeidsplasser har for ekskludering og inkludering av arbeidstakere.

Gjennom analyser av ledelse, jobb-reallokering og andre etterspørselsrelaterte dimensjoner, og spesielt samspillet mellom disse og involvering av arbeidstakere – hvor vi særskilt fokuserer på inkluderings- og ekskluderingsspørsmål – bidrar prosjektet til forståelsen av og løsninger knyttet til arbeidslivets utfordringer.

Foretaks-, bedrifts- og arbeidsplassdimensjonene er beskrevet under de spesifikke delprosjektene.

Prosjektets underordnete målsettinger er i tillegg å

  • gi en aktuell beskrivelse av det norske arbeidslivet med fokus på de viktigste trendene
  • å generere et spørreskjemabasert datasett (Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012) om bedrifters arbeidsrelaterte tilpasninger tilgjengelig for forskere gjennom NSD.

Publisering

T. Midtsundstad (2015). Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tiderOslo: Gyldendal Akademisk.

Barth, E. & Nergaard, K. (2015). Kollektive partsforhold: status quo eller endring? I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

T. Midtsundstad (2015). Utviklingen av AFP- og tjenestepensjonsrettigheter etter 2000. [The contractual pension AFP and occupational pension schemes 2000-2012]. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bratsberg, B., Dølvik, J. E., Nergaard, K. & Raaum, O. (2015). Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet. Kapittel 3 i H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Nergaard, K., Barth, E. & Dale-Olsen, H. (2015). Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden – hvordan påvirkes denne av endringene i arbeidslivet? Søkelys på arbeidslivet nr 1 2015.