Aktive prosjekter

Evaluering av "Snakke" og "Jeg Vet"

Prosjektets overordnede målsetning er å evaluere implementeringsprosessen samt effekten av, og erfaringer med, to læringsressurser om vold og overgrep mot barn og unge, Snakke sammen og Jeg Vet

I forbindelse med tiltaksplanen «En god barndom varer livet ut (2014-2017)» skal det utarbeides en tverrsektoriell implementeringsplan som skal bidra til bruk av digitalt informasjonsmateriell om vold og overgrep i barnehage og skole. Bufdir har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Helsedi- rektoratet utarbeidet den digitale læringsressursen «Jeg vet», som ble gjort tilgjengelig for ansatte i barnehage og skole i 2018. I 2019 startet også implementeringen av den digitale opplæringsplatt- formen «Snakke sammen», en læringsressurs for å styrke voksnes ferdigheter i å samtale med barn og unge om vold og overgrep. Prosjektets overordnede målsetning er å evaluere implementeringsprosessen samt effekten av, og erfaringer med, Jeg Vet og Snakke sammen.

Prosjektledelse

Nerina Weiss

Prosjektdeltaker(e)

Nerina Weiss

Oppdragsgiver(e)

Bufdir

Prosjektperiode

desember 2019
desember 2022