Skip to main content

Rettssikkerhet for personer med kombinasjonsinntekter


I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan NAV sikrer forutsigbarhet og likebehandling i sin saksbehandling når de treffer vedtak på områder som de sjeldnere er i berøring med. Vi vil gjøre dette gjennom å bruke vedtak om sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger til personer som kombinerer inntekt som arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende som case. Formålet er å belyse hvilke utfordringer som oppstår for veiledere og saksbehandlere i NAV i møtet med denne gruppen av brukere, i prosessen fra brukerens første kontakt med NAV til endelig vedtak fattes.

De overordnede problemstillinger som prosjektet skal besvare er:

 • Hvordan arbeider ansatte på NAVs kontaktsenter for å klargjøre fakta og veilede brukere i saker hvor brukeren har kombinerte inntekter?
 • Hvordan er saksbehandling knyttet til sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger organisert når det gjelder saker hvor ytelser beregnes etter ftrl. §§8-40 flg?
 • Hvordan prioriteres arbeidet i de ulike enhetene, og hvilke utfordringer kan oppstå når det gjelder å ferdigbehandle ulike typer saker? Hva er det som avgjør om en behandles raskt eller tar lengre tid, eventuelt over ytre grense?
 • Hvordan påvirker eventuelle variasjoner mellom ulike geografiske enheter forutsigbarheten og likebehandlingen?

Metode og data

For å besvare problemstillingene vil vi blant annet gjennomføre:

 • Deskstudie av informasjonen som ligger ute på NAVs hjemmesider for å få en oversikt over hva som er tilgjengelig for brukerne.
 • Kvalitative intervjuer av brukere
 • En studie av dialogen på nav.no mellom NAV og brukeren, det vil si den trinnvise prosessen brukeren fyller ut for å søke om ytelser.
 • Kvalitative intervjuer med ledere, tillitsvalgte og ansatte i ulike deler av NAV, herunder ulike kontaktsentre og saksbehandlere innenfor de enheter som behandler søknader om sykepenger, familiepenger og foreldrepenger fra personer med kombinasjonsinntekter.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  august 2022
 • Avsluttes:
  mars 2024

Oppdragsgiver

NAV

Bærekraftsmål

KI-forskning

Publikasjonen er et eksempel på Fafos forskning på og med kunstig intelligens (KI).