Skip to main content

Bemanningskrisen i velferdsstaten: Utfordringer og muligheter

To english version

To english version
Dette prosjektet skal belyse arbeidskraftsbehovet, oppsummere de viktigste utfordringene knyttet til bemanningskrisen, og drøfte ulike forslag til løsninger.

Norge står overfor en stor utfordring i årene som kommer: Hvordan skal vi sikre nok kvalifisert arbeidskraft til å opprettholde og videreutvikle velferdsstaten?

Befolkningen eldes, og andelen som er i typisk arbeidsdyktig alder synker. Dette skaper et gap mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft. I tillegg til de demografiske endringene, er det store forventninger til hva det offentlige skal levere av tjenester og ytelser.

Disse utviklingstrekkene kan true bærekraften til, og kvaliteten i, velferdsstaten.

Dette prosjektet skal belyse arbeidskraftsbehovet, oppsummere de viktigste utfordringene knyttet til bemanningskrisen, og drøfte ulike forslag til løsninger.

Bemanningskrisen dreier seg ikke bare om mangel på arbeidskraft. Hvordan arbeidsmarkedet fungerer og hvordan partene i arbeidslivet bidrar, vil påvirke utviklingen og tilgangen på kompetanse.

Reguleringen av arbeidstid, utdanning og kompetanseoverføring, teknologiutvikling og utviklingen av demokrati og velferdstjenester er elementer som er knyttet sammen og som påvirker utviklingen av de offentlige tjenestene, og derigjennom befolkningens helse og velferd.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2024
  • Avsluttes:
    mars 2025

Oppdragsgiver

Bærekraftsmål