Fullførte prosjekter

Bolig og integreringshensyn i bosetting av flyktninger

Dette prosjektet skal undersøke mulige positive resultater av en bedre samordning av bolig- og integreringshensyn ved bosetting av flyktninger.

Hva kan en oppnå med en mer samordnet statlig og kommunal innsats ved bosetting av flyktninger i norske kommuner?

Prosjektet er todelt:

  • I den ene delen ser vi nærmere på de statlige aktørene på området, IMDi og Husbanken, og på deres samarbeid med hverandre og overfor kommunen i bolig- og integreringsarbeidet.
  • I den andre delen er vi oppptatt av å se på gode boligstrategier og boligløsninger i kommunene, og i hvilken grad kommunene ser bolig- og integreringshensyn i sammenheng.

Mål med prosjektet

Prosjektet har tre mål:

  1. å fremskaffe kunnskap om betydningen av gode boligløsninger,
  2. å se nærmere på statens innsats overfor kommunene når det gjelder bosetting og boliger til flyktninger
  3. å diskutere statens forhold til og rolle overfor kommunene på området bosetting og boliger til flyktninger


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:08
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen
Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene

Prosjektledelse

Arne Backer Grønningsæter

Eksterne forskere

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Husbanken Region Midt-Norge

Prosjektperiode

januar 2014
desember 2014