Skip to main content


Research area:

Decent Work

Job creation is one of the most pressing challenges confronting policymakers worldwide. Jobs complete with appropriate compensation, social security, labour rights, social dialogue, and opportunities for economic mobility are necessary parts of sustainable economic growth.

Fafo has conducted a variety of studies on issues of decent work and labour rights, both in Norway and abroad. We research collective organization, legal frameworks, and social conditions of working life, analyzing the conditions for change, as well as their results.

The Just Jobs Index (JJI), developed by Fafo and the Just Jobs Network (JJN) measures the quality of jobs worldwide from 2000 to 2012. The JJI is the first international measure of its kind to offer an essential focus on employment quality to complement various indices such as the human development index (HDI). Data on decent work is vital for policymakers and other stakeholders when addressing employment issues. The index enables policymakers and the social partners to identify relevant measures – not only on how to create jobs but also to create decent work with appropriate remuneration, labour rights and social protection.

The global JJI is a result of a partnership with the Center for American Progress and the Just Jobs Network. An additional iteration of the JJI was developed with support from the European Progressive Economy in the form of a European Just Jobs Index. Fafo and the JustJobs Network have developed a dedicated interactive website for the JustJobs Index. The website is aimed at increasing the usability of the JustJobs Index by policymakers, private sector stakeholders, and the wider public. The website provides users with several functionalities including the ability to view and manipulate the data, analyze the composite index over time, and compare countries across different JJI indicators.

The Perceptions of Good Jobs study was conducted in support of the World Development Report 2013 on Jobs. Surveys designed and implemented by Fafo and our partners n four countries - Colombia, China, Egypt and Sierra Leone - were conducted to better understand and explain how jobs are perceived by people in the labour market.

Photo top right: Hossam al-Hamalawy


Ongoing projects

Making the green shift work for regions (GSW)
Forskningsprosjektet GSW skal utvikle en ny forståelse av hvordan regionale arbeidsmarkeder og kunnskapsøkosystemer tilpasser seg utfordringer og muligheter i det grønne skiftet. Viktigere enn å undersøke utviklingen nasjonalt eller i næringer, mener vi det er å forstå responser på utfordringene i form av ulike tilpasninger og endringer i regioner.
Grey Areas Between Being a Freelancer and an Employee
Prosjektet omhandler gråsoner mellom å være selvstendig oppdragstaker og arbeidstaker, med utgangspunkt i sjåfører i varebil-/ budbransjen.
Engaging workplaces: A social partners perspective on youth activation

Hvordan kan arbeidsplasser – bestående av arbeidsgivere, ansatte og organisasjonsstrukturene disse befinner seg i – utformes for å legge til rette for vellykket inkludering av sårbare ungdommer som sliter med å få ordentlig fotfeste i arbeidsmarkedet?

Phasing in and phasing out: reworking labour in energy transitions in the North Sea (PHASE)
PHASE vil utforske hvordan den grønne omstillingen påvirker arbeid og arbeidsorganisering i Norge og Skottland. Hvordan opplever og handler arbeidere i offshorerelaterte næringer - individuelt og kollektivt - overfor den grønne omstillingen?
SUNREM – sustainable remote nordic labour markets
SUNREM utforsker muligheter og utfordringer for bærekraftig deltakelse i arbeidsmarkedet i avsidesliggende områder i Norden, sett i lys av globale megatrender.
Wage levels in industries with extended collective agreements 2022

Prosjektet skal kartlegge hvor mange som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer. Datagrunnlaget er SSBs lønnsstatistikk for 2022. Resultatene skal sammenlignes med tilsvarende anslag for 2019-2021.

Bonus, collective agreement - or both?

Prosjektet vil undersøke utbredelsen av bonus i utvalgte næringer i privat sektor, og særlig knytte bonusbruk til hvorvidt virksomheten er part i en tariffavtale.

Unionizing labour immigrants

Organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er 24 prosent. I dette prosjektet undersøker vi hvorfor det er slik. Det er behov for mer kunnskap om hvordan fagforeninger og klubber jobber for å nå arbeidsinnvandrere og hvilke erfaringer de organiserte arbeidsinnvandrerne har gjort seg.

Mapping of the home delivery industry

I dette prosjektet kombinerer vi kvantitative og kvalitative metoder for å kartlegge hjemleveringsbransjen. Vi utarbeider en oversikt over de største bedriftene, omfanget av innleie, selvstendig næringsdrivende og ansatte, og lønn og arbeidsvilkår.

Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet

I dette prosjektet drøfter vi spørsmål knyttet til digitalisering og ansattes personvern, og i hvilken grad tillitsvalgte involveres når virksomhetene innfører ny digital teknologi som kan bidra til økt kontroll og overvåking av ansatte. Spørsmålene er sett i lys av regelverket på området., og med vekt på reglene om tillitsvalgtes medvirkning i arbeidsmiljøloven og hovedavtalene.

Digital Labor Platforms and Women's work in Nigeria, Kenya, Uganda og India
Prosjektet utforsker mulighetene og utfordringene kvinner står overfor når det gjelder  tilgang til arbeid på digitale plattformer i utvalgte utviklingsland: Nigeria, Kenya, Uganda og India, hvor disse plattformene nå gir inntektsmuligheter og blir stadig viktigere for økonomisk utvikling. 
Labour conditions in hotels, restaurants and bars post corona

Utelivsbransjen var blant de hardest rammede av koronapandemien. I dette prosjektet vil si undersøke hvordan denne bransjen «gjenreises», og mulige virkninger for arbeidstakernes vilkår. Resultatene kan også ha en mer generell relevans for tjenestenæringene i privat sektor.

Fafo publications

Articles and book chapters

Completed projects

Social dialogue for development and reduced inequalities
I dette prosjektet ser vi på sammenhengene mellom sosial dialog og utvikling og utjevning. Hvordan kan sosial dialog bidra til å redusere ulikhet? Hvilke forutsetninger må være til stede for at dialog og forhandlinger mellom partene faktisk skal kunne ha slik betydning?
A just, green transition? Skills in the petroleum industry and needs in green industries

Hvordan kan dagens kompetanse i petroleumssektoren bidra til og brukes i det grønne skiftet, og hvilke tiltak kan bidra til rettferdig grønn omstilling?

Division of tasks and competence utilization in the health and care sector
Prosjektet skal kartlegge kommunenes og sykehusene erfaringer med oppgavedeling og bedre utnyttelse av ulike yrkesgruppers kompetanse, nærmere bestemt helsefagarbeidere, helsesekretærer, vernepleiere og portører.
OGT Oil and gas transitions

OGT kartlegger muligheter for rettferdig omstilling, gjennom deltagende forskning med relevante interessentgruppe fra næringsliv, sivilsamfunn og myndigheter i Storbritannia, Danmark og Norge. Prosjektet ledes av Stockholm Environmental Institute (SEI) og Climate Strategies. 

Det norske forsknings-teamet, ledes for tiden av FNI i samarbeid med Fafo.

Platform work and social protection of platform workers in Jordan

Kartlegging av arbeidere og arbeidsforhold i digitale platformselskaper i Jordan

Competence building, Assistance provision and Prosecution of labour Exploitation cases in the Baltic Sea Region

I dette prosjektet oppsummerer Fafo hvilke former menneskehandel i arbeidslivet tar i Norge i dag, og hva som er kjent om forholdet mellom rekrutteringspraksiser og tvangsarbeid og menneskehandel for arbeidsutnytting.