Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Jon Erik Dølvik


Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsrådProsjektperiode

 

Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.

Hovedtema er tidlig avgang fra yrkeslivet blant eldre arbeidstakere og virksomhetenes arbeid for å forebygge og/eller forhindre slik avgang. Prosjektets overordnede problemstillinger er å:  a) kartlegge trekk ved virksomhetenes arbeidskraftstrategier overfor denne arbeidstakergruppa, og  b) analysere i hvilken grad og på hvilken måte aktive tiltak kan motvirke de insitamenter som ligger innbakt i blant annet pensjonssystemet.

Problemstillingene vil bli belyst gjennom casestudier, analyse av data fra en virksomhetssurvey fra 2005, og analyser av koblede survey og registerdata.

 Arbeidet finansieres av Programmet for arbeidslivsforskning i Norges forskningsråd.

PhD-stipendiat (Fafo-forsker) Tove Midtsundstad er tilknyttet Universitetet i Oslo, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi

Veiledere er Axel West Pedersen (Institutt for Samfunnsforskning) og Arne Mastekaasa (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO).

Disputerte 23.9.2015 - http://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/disputas-tove-irene-midsundstad-.html

Publisering

T. Midtsundstad & H. Bogen (2014). Active ageing policies between individual needs and collective goods. A study of active ageing policies and practices in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 4(2):139-158.

A.I. Hilsen & T. Midtsundstad (2014). Seniorpolitikk – behov for nytt kart og kompass? Søkelys på arbeidslivet, vol. 31 (1-2):157-182.

T. Midtsundstad, Å. Hermansen & R. A. Nielsen (2012). Effects of companies' initiative to reduce early retirement among older workers. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 2(3):89-108.

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen & Å. Hermansen (2012). Tilrettelegging og seniortiltak - påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? Søkelys på arbeidslivet, vol. 29(1-2):130-150.

T. Midtsundstad (2011). Inclusive workplaces and older workers: an analysis of companies' investment in retaining senior workers. The International Journal of Human Resource Management, vol. 22(6): 1276-1292.

T. Midtsundstad & H. Bogen (2011). Seniorpolitikk - behov for justeringer? Analyse av praksis i seks foregangskommuner. Søkelys på arbeidslivet, vol. 28(1-2):89-106.

T. Midtsundstad & H. Bogen (2011). "How the Worker Collective may Moderate Active Ageing Policy and its Outcomes". In R. Ennals & R. Salomon (eds.), Older workers in a sustainable society, Labour, Education & Society,  vol. 21. Peter Lang Publishing.

T. Midtsundstad (2008). Virksomheten som sosialpolitisk aktør. Tidsskrift for Velferdsforskning, vol. 22(1):17-33.

T.Midtsundstad (2007). Vil arbeidslivet ha seniorene? En oversikt over norske virksomheters seniorengasjement. Søkelys på arbeidslivet, vol. 24(1):95-111.

T. Midtsundstad (2005), "Virksomhetenes sosiale ansvar, I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning, Oslo: Gyldendal Akademisk.

T. Midtsundstad (2005), Inclusive Workplace's and Older Employees. An analysis of differences in enterprises' investment in initiatives for senior workers. Paper presented at the international research conference “Promoting Active Ageing in Work Life", Oslo 3. juni 2005.

T. Midtsundstad (2010), Effects of Companies’ Initiative to Reduce Early Retirement, presented at The International Federation on Ageing 10th Global Conference, Melbourne, Australia 3.-6. May 2010.

T. Midtsundstad (2009), Effects of Active Ageing policy and practice. Paper lagt fram på ESA-konferansen i Lisboa, 3. September 2009.

T. Midtsundstad & H. Bogen (2010), Limits to Solidarity. How collectively held values and norms among employees influence the enterprises active ageing policy and practice, Presentert på den internasjonale forskerkonferansen “Older workers in a sustainable society - great needs and great possibilities”, Oslo 9.-11.juni 2010.

T. Midtsundstad & H. Bogen (2007), New incentives in old age policy... How local government try to reduce early retirement among their senior workers. Paper presented at The 8th Conferrence of the European Sociological Association (ESA) in Glasgow, 3rd - 6th September 2007.

T. S. Olsen & T. Midtsundstad (2007), All persons equal? Shop floor responses to social responsibility. Working paper presented at  The International Labour Process (ILP) Conference, Amsterdam, 2.-4. April 2007.

T. Midtsundstad & T.S. Olsen (2007), All persons equal? Shop floor responses to social responsibility. Paper godkjent som del av Phd-kurset "Changing Employment relations",  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, 6. - 8. juni 2007.

Fafo-rapport 2015:49
En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling

Fafo-rapport 2006
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak

Fafo-rapport 2007:37
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Les mer / Read more

Last ned/Download

Last ned/Download

Les mer/Read more

Les mer/Read more

Les mer/Read more

Les mer/Read more

Les mer/Read more

Les mer/Read more

Les mer/Read more

80916