Aktive prosjekter

Arbeidsinnvandring fra tredjeland

UDI ønsker bistand til en analyse av hvordan det kan legges til rette for at Norge kan tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft fra tredjelandn(land utenfor EU og EØS). Det skal gjennomføres undersøkelser om erfaringer og synspunkter, både blant innvandrede arbeidstakere og norske arbeidsgivere. Ett av spørsmålene som UDI ønsker besvart er om det trengs endringer i regelverket for denne gruppa. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Agenda Kaupang


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:05
Cecilie Aagestad, Kristin Brænden og Ester Bøckmann
– kunnskapsoppsummering

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Eksterne forskere

Per Trygve Hoff, Agenda Kaupang

Oppdragsgiver(e)

Utlendingsdirektoratet

Prosjektperiode

august 2020
desember 2021