Aktive prosjekter

Foreldrerestriksjoner og streng sosial kontroll i ungdomstiden: Konsekvenser i overgangen til voksenlivet

Dette prosjektet tar utgangspunkt i CILS-surveyen blant ungdom i Oslo og Akershus fra 2016, der et betydelig antall innenfor enkelte innvandrergrupper rapporterte om strenge foreldrerestriksjoner i sine sosial liv. Nå skal vi følge opp de samme ungdommene på terskelen til voksenlivet, for å se hvordan det går med dem med tanke på utdanning, arbeid og familie.

Retten til å leve et fritt og selvstendig liv er et av regjeringens fire hovedsatsningsområder i integreringspolitikken. Det er i dag bred enighet om at restriktive og kjønnsdiskriminerende praksiser i barneoppdragelse og familieliv i enkelte etniske og religiøse minoritetsmiljøer – omtalt som negativ sosial kontroll – er et problem i seg selv fordi det bryter med unges rett til selvbestemmelse.

Det er imidlertid usikkert hvilke konsekvenser streng sosial kontroll i ungdomstiden har for ungdommenes øvrige integreringsutfall senere i livet, med tanke på utdanning, arbeid og familiesituasjon.

Hensikten med dette prosjektet er å undersøke i hvilken grad streng sosial kontroll i ungdomstiden også får negative utfall for unges muligheter for sosio-økonomisk integrasjon senere i livet.

Prosjektledelse

Jon Horgen Friberg

Prosjektdeltaker(e)

Erika Braanen Sterri

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Oppdragsgiver(e)

Barn av innvandrere Levekår og fattigdom Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak Religiøst og kulturelt mangfold Skoleutvikling og elevenes læring Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Prosjektperiode

juni 2021
april 2022
juni 2021 – april 2022