Aktive prosjekter

Ytringer og varsling sett fra et arbeidsgiverperspektiv

I dette prosjektet rettes oppmerksomheten mot ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet, sett fra arbeidsgivers ståsted.

Begrunnelsene for å rette søkelyset mot arbeidsgivere er flere. For det første: mens vi etter hvert har fått opparbeidet solid kunnskap om arbeidstakeres vurderinger av ytringsbetingelser generelt og varslingsproblematikken spesielt, er det fortsatt kunnskapshull knyttet til arbeidsgiverens vur-deringer av kritiske ytringer og varsling. For det andre: forskning viser at arbeidsgiveres tilretteleg-ging for ytringer i vid forstand og varsling (eller mangel på slik tilrettelegging) har betydning for om arbeidstakere bruker sine ytringsmuligheter og hvordan disse mottas og håndteres i organisa-sjonen. For det tredje: saker behandlet av Sivilombudsmannen viser at offentlige arbeidsgivere, i form av ulike rutiner og reglementer, begrenser arbeidstakeres ytringsfrihet i strid med Grunnlovens §100. Begrunnelsen er trolig flere, men en viktig forklaring kan vøre manglende kunnskap om hvilke rettigheter arbeidstakere har, hjemlet både i Grunnloven og i arbeidsmiljøloven.


Fafo-utgivelser

Faktaflak
Sissel C.Trygstad og Anne Mette Ødegård

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Fritt Ord

Prosjektperiode

januar 2020
desember 2021