Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Søkelys på arbeidslivet 29(1-2) Universitetsforlaget 2012

Les mer/Read more

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk, Pensjon, Arbeidsmiljø

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Tove Midtsundstad