Aktive prosjekter

ABE-reformen og kampen mot arbeidslivskriminalitet

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) som ble introdusert av Solbergregjeringen fra og med budsjettåret 2015, innebærer et årlig kutt i de statlige driftsbudsjettene. Har denne reformen hatt effekt på arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Norge?

I dette prosjektet vil Fafo undersøke om ABE-reformen har hatt innvirkning på arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Sentrale etater i kampen mot arbeidskriminalitet er Arbeidstilsynet, politiet, Nav og Skatteetaten.

Undersøkelsen vil omfatte disse etatene og a-krimsentrene, og gjennom dokumentstudier og intervjuer skal prosjektet kartlegge ressurssituasjonen i de mest sentrale etatene rettet mot bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, og undersøke mulige effekter av ABE-reformen.

Prosjektleder

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

april 2020
desember 2020