Skip to main content

Mathilde Bjørnset

Forsker (permisjon)
To english version

  Utdanning

  Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

  Aktive prosjekter

  Fafo-publikasjoner

  Fullførte prosjekter

  Konsekvenser og håndtering av koronautbruddet for videregående opplæring

  Formålet med prosjektet er å samle systematisk kunnskap om hvordan ulike måter å håndtere utbruddet av koronaviruset og stengningen av skoler har påvirket elevenes motivasjon, læring og muligheter for å gjennomføre videregående opplæring.

  Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og Vg1
  Formålet med prosjektet er å utforme et opplegg for skolering av lærere og for intensivopplæring i matematikk, implementere dette gjennom et randomisert, kontrollert eksperiment i Oslo-skolen, samt evaluere dette.
  Økt mangfold i arbeidslivet gjennom bruk av mentorprogrammer
  Et overordnet mål i integreringspolitikken er å sikre at personer med minoritetsbakgrunn tilføres tilstrekkelige kvalifikasjoner slik at de kan delta i arbeidslivet. Deltakelse i arbeidslivet er avgjørende for selvrealisering, identitet og lønnsinntekt for den enkelte, og høy yrkesdeltakelse er en økonomisk forutsetning for den norske samfunns- og velferdsmodellen.
  Arbeidsgivernes forståelse av språkkrav og språkprøver
  Arbeidsgiverne er krumtappen når det gjelder å iverksette politiske idealer om et Inkluderende Arbeidsliv (IA). Mens politiske målsettinger kan vedtas, legger den enkelte arbeidsgivers vurderinger og beslutninger føringer på hvem som får slippe innenfor bedriftenes porter og hvem som får klatre i karrierestigene: det er arbeidsgiverne og ikke velferdsstaten som bestemmer hvem som skal ansettes i hver enkelt rekrutteringsprosess.
  Inkluderende skole- og barnehagemiljø

  I dette prosjektet skal Fafo evaluere Utdanningsdirektoratet kompetansepakke Inkluderende barnehage- og skolemiljø, der hensikten er å skape trygge og gode læringsmiljøer for barn og unge.

  Digitalisering – mellom sjøbasert erfaring og nye kompetansebehov
  Maritime næringer spiller en sentral rolle for verdiskaping og sysselsetting i det moderne Norge. Nå står imidlertid de maritime aktørene overfor store endringer som følge av økende digitalisering.
  Fagarbeiderundersøkelsen

  Innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag.

  Foreldreveiledning til ungdomsforeldre

  Pilotprosjekt om et foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program).

  Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie

  Hensikten med prosjektet er å bidra til å øke andelen som fullfører videregående opplæring.

  Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole
  Formålet med  prosjektet er å evaluere hvilken innvirkning fraværsgrensen har på utviklingen av fravær og frafall, hvordan fraværsgrensen implementeres, fortolkes og praktiseres lokalt, og hvilke konsekvenser en fraværsgrense har både for elever og andre grupper.