Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kunnskapsgrunnlag for 0-24-samarbeidet – en innsats for utsatte barn og unge

Oppdragsgiver(e)

Utdaningsdirektoratet

Prosjektperiode

 
oktober 2018
september 2019

0-24-samarbeidet startet i 2014 og ble gitt som et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet til underliggende direktorater. Utdanningsdirektoratet koordinerer arbeidet. Målet er å styrke samordningen av tjenestene og å få til en mer helhetlig innsats overfor utsatte barn og unge under 24 år og deres familier. Direktoratene jobber med bedre samordning av den statlige innsatsen og for å fremme tverrsektoriell innsats, men en viktig målsetting med 0-24-samarbeidet er å styrke samhandlingen i kommunene. Stat og kommune skal samhandle bedre om tiltak for at flere skal lykkes i skolen, fullføre videregående opplæring og delta i samfunnsliv som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. Fylkesmennene har som et eksplisitt oppdrag  å følge opp dette tverrsektorielle arbeidet overfor kommunene. Fafo skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag for deres arbeid. Problemstillingen for Fafos arbeid er: Hva vet vi om situasjonen for utsatte barn og unge i alderen 0–24 år, og hva er virksomme tiltak, modeller og metoder for å fremme en mer helhetlig, samordnet og tidlig innsats overfor målgruppa i kommunene?