Skip to main content

Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger (EMOPP)

To english version

To english version
Fafo skal forske på oppfølging av enslige mindreårige flyktninger etter bosetting.
De siste årene har det vært en økning i antallet enslige mindreårige flyktninger som søker beskyttelse i Norge, og samtidig har det skjedd betydelige endringer i mottak og bosetting av disse. Fafo skal undersøke hvordan kommunene ivaretar disse unge i dag, med spesiell fokus på deres omsorgsbehov, rettigheter og tilgang til tjenester. Ved å bruke et tjenesteperspektiv, et sårbarhetsperspektiv og et rettighetsperspektiv, samt en kombinasjon av registerdataanalyser, telefonintervjuer og kvalitative casestudier i utvalgte kommuner, vil prosjektet kartlegge utfordringer, samt identifisere suksessfaktorer og gode praksiser for å bedre ivaretakelsen av denne sårbar gruppen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2024
  • Avsluttes:
    september 2026

Oppdragsgiver

Bærekraftsmål