Skip to main content

Hedda Haakestad

Forsker
To english version

  Arbeidsområder

  Aktive prosjekter

  Minikvalifikasjoner
  Temaet for dette prosjektet er fordelene, ulempene og avveiningene ved å etablere systemer for minikvalifikasjoner.
  Kompetansereform for arbeidsfolk: Hva kan vi lære av Norden?

  Fafo skal lage en kunnskapsoversikt over kompetansepolitiske tiltak rettet mot faglært og ufaglært arbeidskraft i de nordiske landene de siste 10-15 årene. Oversikten skal også si noe om erfaringer med ulike typer tiltak.

  Mesterbrevets rolle i norsk arbeidsliv og i utviklingen av kompetanse i samfunnet

  Fafo gjennomfører et forskningsprosjekt om mesterbrevets rolle i arbeidslivet og i utviklingen av kompetanse i samfunnet. Prosjektet skal gi informasjon om det norske mesterbrevets rolle sammenlignet med andre europeiske land. Det skal også gi kunnskap om hva mesterbrevet betyr for den enkelte og i hvilken grad mesterbrevet har gitt grunnlag for nye bedriftsetableringer og for inntak av lærlinger.

  Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder

  Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om ulike strategier og tiltak som er iverksatt for å møte nye utfordringer skapt av et åpnere arbeidsmarked.

  Annen publisering

  Fullførte prosjekter

  Tidsbruk i barnehager

  Prosjektet skal undersøke hvor mye tid barnehager bruker på å oppfylle rapporterings- og dokumentasjonskrav framsatt fra ulikt hold.

  Har barn det bra i store barnehager?

  Prosjektet undersøker sammenhengen mellom barnehagers størrelse og kvaliteten i barnehagetilbudet med utgangspunkt i fem storbykommuner: Stavanger, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo.

  Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

  Fafo og Frischsenteret har siden 2010 samarbeidet om prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet er en 4-årig forskningsavtale der Arbeidsdepartementet gir Frischsenteret og Fafo støtte til forskning om arbeidsinnvandring i Norge, med særlig fokus på den frie flyt av arbeidskraft fra nye EU-land i Øst og Sentral-Europa.