Forum for innovasjon i velferd
Forum for innovasjon i velferd er Fafos arena for utvikling av ideer og nytenkning innenfor velferdsområdet.
Vi arrangerer en serie med åpne seminarer med mål om formidling av kunnskap og erfaringer mellom forskere, profesjonsutøvere og beslutningstakere. Dette er vår møteplass for nye måter å drive tjenesteutvikling og nybrottsarbeid innen velferdsfeltet.  

Planlagte arrangementer, våren 2021: 
Heltidskultur og rekruttering      (dato ikke bestemt)

Unge som aktive medvirkere i forskning    (dato ikke bestemt)

 

Informasjon og lenker til arrangementer oppdateres.

 

Velferdsstaten i endring

Velferdsstatens utfordringer er knyttet til en rekke endringer i samfunnet, slik som alderssammensetning i befolkningen, økende økonomiske og sosiale forskjeller, frafall fra videregående skole og utenforskap. Dette er utfordringer som ikke løses av en instans alene, men krever innsats fra flere samfunnsaktører samtidig. Kvalitet i tjenestene, tjenester til de som har behov for det, om, mestring i eget liv, deltakelse i arbeids- og samfunnsliv er eksempler på denne typen komplekse spørsmål. 

På velferdsfeltet foregår det mye aktivitet for å utvikle nye tjenester, tiltak, samarbeidsmåter og organisering med sikte på å finne løsninger på ulike utfordringer og behov. Denne aktiviteten foregår både innenfor offentlig sektor, i regi av ideell og privat sektor, eller på tvers av offentlig, ideell og privat sektor.

 

 

Forum for innovasjon i velferd

Forum for innovasjon i velferd er en faglig møteplass for forskere, profesjonsutøvere, politiske og administrative beslutningstakere og andre som har interesse for å drive innovasjon og utvikling av velferdstjenester og velferdspolitikken.

Innen ulike velferdsområder skjer det et betydelig utviklingsarbeid. Forum for innovasjon i velferd skal være en arena for å dele erfaringer, til å identifisere utfordringer på velferdsfeltet og bidra til å  videreutvikle og spre gode løsninger. Fafo tar opp ulike temaer og problemstillinger med utgangspunkt i egen forskning, og inviterer til dialog om hvordan en kan fremme bedre og fremtidsrettede velferdsløsninger.

Forum for innovasjon i velferd skal bidra til felles kunnskapsutvikling og erfaringsformidling på mellom fagområder og profesjons­grenser, og være et laboratorium for ideer og nytenkning innenfor velferdsområdet.

Forum for innovasjon i velferd er deltaker i INNOFF, et nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor.

 

 

Forum for innovasjon i velferd

Kontakt

Forskere

Forskningsleder
Forsker
Forsker
Forsker
Seniorforsker
Seniorforsker
Forsker I
Forsker/Pensjonist
Forsker I, bistilling
Forsker