Forum for innovasjon i velferd

I løpet av de siste tiårene har det skjedd betydelige endringer i den norske velferdsstaten. Kompleksiteten i tjenestene har økt og som en følge av dette opplever man en rekke utfordringer som krever nye og innovative løsninger.

Utvikling av nye tjenester, endringer i profesjoner og profesjonsutøvelse, bruk av ny teknologi og nye måter å organiserer og drive tjenester er måter å møte komplekse endringer på. Innovasjon har vokst fram som et begrep for å forstå og beskrive de omleggings- og utviklingsprosesser som foregår på velferdsområdet, med fokus på å studere prosesser og organisering som skaper noe nytt eller gjør ting på nye måter.

Fra et forskerperspektiv innebærer endringene at vi må forstå, beskrive og delta i nye former for tjenesteutvikling og samhandling med fokus på bruker¬medvirkning, produksjon og partnerskap innad og mellom offentlige aktører, og i relasjonen mellom offentlige, frivillige og private aktører. Produksjonen av velferdstjenester foregår i stor grad i regi av norske kommuner, og det foregår et omfattende innovasjonsaktivitet i kommunal sektor. Fafo gjennomfører en rekke forskningsprosjekter der vi studerer slike prosesser.

I 2020 vil Fafo etablere et Forum for innovasjon i velferd, som skal være en faglig møteplass for forskere, profesjonsutøvere, politiske og administrative beslutningstakere og alle som har interesse for å tenke nytt og innovativt om utvikling og organisering av velferdstjenester og offentlig velferdspolitikk. Forum for innovasjon i velferd vil organiseres som en serie med jevnlige seminar med faglige presentasjoner og uformelle diskusjoner mellom aktører i feltet. Forumet bidra til felles kunnskapsutvikling og erfaringsformidling på mellom fagområder og profesjonsgrenser, og være et laboratorium for ideer og nytenkning innenfor velferdsområdet.

Forum for innovasjon i velferd

Kontakt

Forskere

Forskningsleder