Arbeidsliv

Vi forsker på arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet – og analyserer vilkårene for endringer, så vel som virkningene av dem.

Sentrale spørsmål er: 

  • Hvordan endres fordeling av makt, deltakelse, sysselsetting, inntekt og arbeidsvilkår mellom samfunnsgrupper? 
  • Hvilke utfordringer og krav til fornyelse av organisasjons- og reguleringsformer reiser disse endringene for partene i arbeidslivet – nasjonalt og internasjonalt?

Arbeidsinnvandring

EUs østutvidelser i 2004 og 2007 har ført til en stor arbeidsinnvandring til Norge. Svært mange har bosatt seg fast her i landet. ...

Den nordiske modellen

De nordiske landene troner øverst på internasjonale kåringer for levestandard, noe som forklares med den nordiske samfunnsmodellen.

Lokalt partssamarbeid

Samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på arbeidsplassene er et kjernepunkt i den norske arbeidslivsmodellen, ...

Lønns- og arbeidsvilkår

Historisk sett har norsk arbeidsliv vært kjennetegnet av små lønnsforskjeller og relativt gode arbeidsvilkår

Ny teknologi

Ny teknologi gjør det mulig å løse arbeidsoppgaver på bedre og mer effektive måter enn tidligere, men kan også endre ...

Organisering og tariffavtaler

Organisasjonene i arbeidslivet (partene), tariffavtaler og lønnsoppgjør utgjør det som kalles det kollektive arbeidslivet...

Nyheter innenfor forskningstemaet Arbeidsliv

Dette er sluttrapporten fra Fagarbeiderprosjektet, som Fafo og NIFU har gjennomført i perioden 2017–2020 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Forskerne finner at faglærtes kompetanse blir vurdert som relevant, men det er store forskjeller i hvorvidt fagbrevet er en foretrukket kvalifikasjon innenfor det arbeidsområdet som den faglærte går inn i. Eksempelvis kan tilgangen til faste stillinger og heltidsarbeid være dårlig innen enkelte fagområder.

Gir tid og ressurser til å forske grundig på koronapandemiens effekter på den nordiske modellen, samt livsløpene til barn av innvandrere.

Denne rapporten tar for seg partsamarbeid og arbeidstakerorganisering i Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift), basert på en spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter og analyse av registerdata. Gjennomgangen viser at organisasjonsgraden blant arbeidstakerne er høy, anslagsvis 73 prosent, noe lavere enn i offentlig forvaltning, men høyere enn i offentlige eide virksomheter for øvrig. Partssamarbeidet er formalisert i et flertall av virksomhetene, og blir sett på som fungerende og verdifullt blant en majoritet av lederne. Forfattere: Kristine Nergaard og Jørgen Svalund.

Er arbeidsretten i de nordiske landene klar for framtidas arbeidsliv? Ny teknologi og nye arbeidsformer setter allerede etablerte strukturer under press, men ekspertene mener det er lys i tunnelen, skriver Arbeidslivetinorden.org. Artikkelen er basert på blant andre Marianne Jenum Hotvedts innlegg på en konferanse bygd på det Fafo-ledede prosjektet Nordic Future of Work.