Migrasjon og integrasjon

Vår forskning er knyttet opp mot arbeidslinjen i norsk arbeids- og velferdspolitikk og belyser arbeidsmarkedssituasjonen for ulike grupper. Forskningsgruppen har et bredt sett av prosjekter om inkludering og eksklusjon i det norske arbeidsmarkedet. Sentrale spørsmål er: Hva kjennetegner et velfungerende arbeidsmarked? Hvordan kan sentrale aktører legge bedre til rette for utvikling og forvaltning av menneskelige ressurser?

Arbeidslivsintegrering

Fafo forsker på innvandreres og etniske minoriteters møte med, og deltakelse i, det norske arbeidsmarkedet. ...

Barn av innvandrere

En stadig større del av Fafos integreringsforskning handler om hvordan det går med innvandrernes barn som vokser opp i Norge. ...

Gjennomføring og frafall

Frafall fra videregående opplæring er blant de store politiske bekymringene i det moderne Norge. ...

Integrering og kompetanse

Integrering handler i stor grad om deltakelse i arbeidsliv og utdanning.  For mange voksne innvandrere er kompetansehevende tiltak avgjørende for å en vellykket integrering på arbeidsmarkedet. ...

Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Utforming av offentlig politikk på integreringsfeltet, samt hvordan ulike politiske virkemidler påvirker deltakelse og tilhørighet i det flerkulturelle Norge, står sentralt i Fafos forskning. ...

Religiøst og kulturelt mangfold

Fafo har de siste årene gjennomført en rekke prosjekter som handler om de kulturelle dimensjonene ved integreringsprosessen. ...

Skoleutvikling og elevenes læring

Norsk skole er gjenstand for en rekke tiltak, både fra nasjonalt og lokalt nivå, som er ment å forbedre elevenes læring, læringsmiljø og psykososiale miljø. ...

Nyheter om migrasjon, integrasjon og kompetanse

SE I OPPTAK: Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

tirsdag, 25 august 2020

Hva tenker statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisa?

Fredag 21. august inviterte Fafo til et digitalt seminar der forskere fra Fafo utfordret statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Vi ba dem reflektere over de beste politiske løsningene i tiden framover. Anders Giæver og Thomas Giertsen sto for en oppsummering av samtalen.

Du kunne følge samtalen på Fafos Facebookside og vår Youtube-kanal

Les mer eller se opptaket på Fafo-tv.

Hvordan finne sikkerhet i usikre survey-data?

mandag, 24 august 2020

Reguleringen av migrasjon og mobilitet har blitt et av de mer fremtredende politiske spørsmålene i vår tid. Likevel, til tross for det massive fokuset på migrasjon og dens konsekvenser, vet vi fortsatt relativt lite om mange migrantgrupper.

 I en artikkel publisert i International Journal of Social Research Methodology oppsummerer Guri Tyldum fordeler og ulemper ved å bruke «respondent-driven sampling» (RDS) som metodikk for utvalg og analyse av survey-data fra såpass vanskelig målbare populasjoner som migranter.

Tilbakeholdne politikere i møte med islam

onsdag, 19 august 2020

Ulike land har ulike terskler for å gripe inn overfor religiøse uttrykk. Norske politikere i hovedsak har vært tilbakeholdne – iallfall inntil konfliktnivået topper seg, ifølge Ragna Lilleviks doktoravhandling. Hun disputerer tirsdag 25. august ved Universitetet i Oslo.

Ny rapport: Covid-19 fikk skjeve konsekvenser for nyankomnes introduksjon til Norge

onsdag, 12 august 2020

Da pandemien kom til landet i mars, måtte kommunenes opplærings- og oppfølgingstilbud overfor nyankomne flyktninger og innvandrere legges om. I denne rapporten får du en første oversikt over hvordan de løste utfordringene de første 12 ukene

Selv om kommunene har gjort en betydelig innsats for å etablere alternative, digitale løsninger, rammet nedstengningen likevel noen grupper hardere enn andre. Særlig deltakere med lite tidligere skolegang og/eller lave digitale ferdigheter fikk det vanskeligere.

Rapporten, forfattet av Hanne Kavli og Ragna Lillevik, er basert på en survey og kvalitative intervjuer blant norske kommuner, og skrevet på oppdrag for IMDi.