Skip to main content

Åge Arild Tiltnes

Forsker
To english version

Utdanning

Cand. Polit. [Master], Political Science, University of Oslo

Arbeidsområder

Jordan, Syria, Lebanon, Palestine, Middle East, youth, refugees, living conditions, household surveys and perception polls


Aktive prosjekter

Europa, flyktninger og migrasjon

I dette prosjektet, MARE, ser vi på Europas rolle i håndteringen av flyktninger i fire områder, Amman i Jordan, Bequaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda.

Fafo-publikasjoner

Fullførte prosjekter

Norske junioreksperter i FN

På oppdrag fra Norec — Norsk senter for utvekslingssamarbeid — har Fafo undersøkt faktorer som hindrer eller bidrar til at nordmenn fortsetter i FN-systemet etter at de har tjenestegjort i juniorekspertstillinger. Analysen er basert på en spørreskjemaundersøkelse samt kvalitative intervjuer med tidligere og nåværende junioreksperter. I tillegg ble det foretatt intervjuer med nordmenn, svensker og dansker som arbeidet eller hadde arbeidet med juniorekspertordningen. Dataene ble innhentet i siste halvdel av 2022. Prosjektet har resultert i en Fafo-rapport og et Fafo-notat, som oppsummerer hovedfunnene.

Effekten av EØS-midlene

Gjennomgang og sammenstilling av eksisterende kunnskap om den norske støtten til EØS-midlene i perioden 2004-2021 for å vurdere i hvilken grad støtten har ført til sosial og økonomisk utjevning i EØS og styrket relasjonene mellom Norge og mottakerlandene. Norge finansierer over 95% av EØS-midlene mens Island og Liectenstein finansierer resten.

Evaluering av E-labs i Niger: Læringsutbytte og implikasjoner

Dette prosjektet har vurdert virkningen av elektroniske læringslaboratorier (e-laboratorier) på læring hos barn på barneskoletrinnet i Niger. Adventist Development and Relief Agency (ADRA) er oppdragsgiver. Laboratoriene utgjør et element i programmet «Strengthening Equity, Access and Quality in Education (SEAQE Sahel)», finansiert av Norad. SEAQE Sahel har som mål å forbedre utdanningsmulighetene for alle barn, spesielt de fra fattige og marginaliserte samfunn, med særlig fokus på jenter og barn med funksjonsnedsettelser. E-laboratoriene gir elevene tilgang til nettbrett og interaktive læringsstasjoner, og er ment å skulle berike læringshverdagen for derigjennom å øke deres lese- og regneferdigheter.

Inkludering av funksjonshemmede i internasjonale organisasjoner
Prosjektet undersøker i hvilken grad utvalgte internasjonale utviklings- og humanitære organisasjoner gjennomfører program og prosjekter som inkluderer funksjonshemmede.
Unio og bærekraftsmålene

Prosjektet tar pulsen på arbeidet med FNs agenda for bærekraftig utvikling i tre av Unios medlemsforbund. Datagrunnlaget er først og fremst et tyvetalls samtaler med til­lits­valgte og ordinære medlemmer i Unios tre største medlemsforbund: Ut­dannings­­­for­bund­­et, Norsk Sykepleierforbundet og Forsker­for­bund­et.

Konsekvenser av COVID-19 i arabiske land

Prosjektet vurderer virkningen av COVID-19-pandemien i tre arabiske stater: Irak, Jordan og Libanon. Evalueringene vil bidra til forståelsen av omfanget av krisen og noen av de presserende problemene og bekymringene som arbeidstakere fra forskjellige samfunnslag møter, for eksempel sysselsettingsstatus, inntektskilde, forbruk og fattigdom. Resultatene vil bidra til designe tiltak som imøtekommer arbeidernes behov.

Levekårene til syriske flyktninger i Jordan (2017-2018)
Prosjektets formål var å bidra til økt kunnskap om syrere bosatt i Jordan — de aller fleste av dem flyktninger ankommet etter at den syriske borgerkrigen startet i 2011 — for å bedre grunnlaget for politikkutforming, spesielt på områder som utdanning og sysselsetting.
Camp Improvement Ein El-Hilweh

This project aimed at contributing to the identification of realistic camp improvement programs in the Ein El-Hilweh camp for Palestinian refugees in southern Lebanon. The project made use of both qualitative and quantitative research methods to assess the livelihoods of the refugee camp population. Community participation was a crucial aspect of the assessment. Data were collected in 2007.

The project was a collaboration between UNRWA and Fafo and was financed by a grant from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Irakere i Jordan

Since the start of the Iraqi crisis a large number of Iraqis have left Iraq for other countries. Various estimates of the numbers of Iraqis in Jordan have been put forward, with some as high as one million, or 18 percent of the population of Jordan. However, such estimates were often not based on credible evidence.

Syria ‚Äì levekår for palestinske flyktninger i leirer

Prosjektet skal kartlegge levekår blant palestinske flyktninger som lever i leire eller leirlignende områder i Syria. En slik studie er ønsket av palestinske myndigheter for å komplettere de data man har om levekår for flyktninger som lever i de ulik e vertslandene i Midtøsten. Studien skal gjennomføres i felt av PCBS i Damaskus etter design av en tidligere leirstudie i Libanon og i Jordan.

Migrasjonssurvey i Syria

Prosjektet er en oppfølging til det akademiske samarbeidet Fafo har innledet med Universitetet i Damaskus. Statistisk Sentralbyrå i Syria, Universitetet i Damaskus og Fafo skal gjennomføre en landsdekkende undersøkelse av intern migrasjon i Syria, for å avklare flyttestrømmer, volum og årsaker til intern migrasjon.

Strengthening Social Statistics and Monitoring Living Conditions in Jordan

This project aimed at enhancing the capabilities of Jordan's Department of Statistics (DOS) in the collection, processing, and particularly analysis and dissemination of social and other statistics.