Velferd

Forskergruppen velferd og levekår arbeider med velferdspolitikk og levekår nasjonalt og internasjonalt. Vi forsker på velferdspolitiske utviklingstrekk og utformingen av tjenester og ytelser. Forskningen er praksisnær og empirisk orientert. Vi er opptatt av møtet mellom brukerne og tjenesteapparatet og hvordan sosialpolitiske virkemidler påvirker levekår og livskvalitet. Komparative tilnærminger er viktige og nødvendige.

Vår levekårsforskning i Norge har rettet seg mot geografisk avgrensede områder og mot særskilte grupper. Innenfor den levekårsorienterte delen av Fafos forskning har vi vært opptatt av fattigdom, ulikhet og variasjoner i levekår. Internasjonalt har Fafo en lang tradisjon med å gjennomføre levekårsforskning og det har vært gjennomført store husholdssurveys, samt mer begrensede temaorienterte studier.

Gruppa anvender et bredt spekter av metoder, både kvalitative og kvantitative tilnærminger. Flere prosjekter benytter en kombinasjon av registerdataanalyser, spørreundersøkelser og mere kvalitative tilnærminger. Vi har mye erfaring med å arbeide i komplekse situasjoner og på å nå grupper som det er vanskelig å nå fram til med slike studier.

Nyheter om velferd og levekår

Samler kunnskap om livet med nevrobiologiske diagnoser

tirsdag, 10 mars 2020

Diagnoser innen autismespektertilstander, ADHD, og tics-lidelser er samlet sett økende i Norge. Kunnskapen om diagnosegruppen er likevel begrenset. I samarbeid med organisasjonen Unge funksjonshemmede vil Fafo dekke kunnskapsgapet ved en levekårsundersøkelse blant ungdom og unge voksne. I hvilken grad møter de ulike levekårsutfordringer, hva kjennetegner forskjellene, og hvordan har tjenestetilbudet bidratt til å hjelpe?

Nytt notat: Øyet som ser – mangfold og representasjon i norsk film

mandag, 09 mars 2020

Dette notatet belyser hvilke barrierer filmskapere med etnisk minoritetsbakgrunn kan møte i norskfilmbransje. Notatet bygger på intervjuer med et utvalg av aktører i feltet, og er ledd i Norsk filminstitutts videre arbeid med inkludering og representasjon innenfor sitt virksomhetsområde.

AVLYST: Fafo gjestes av EU-topp innen arbeidsliv og sosiale spørsmål

mandag, 09 mars 2020

Hvordan vil EU søke å øke den sosiale rettferdigheten, hvordan vil det nye europeiske arbeidsmarkedsbyrået ELA  fungere – og hva tenker han om det brennaktuelle spørsmålet om EU-regulering av minstelønn? På et Fafo Østforum-seminar 13. mars vil Joost Korte – Europakommisjonens generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker – fortelle om EUs planer innen sitt saksfelt. EUs delegasjon til Norge er tilrettelegger og medarrangør.

Nytt notat om barn som lever i fattigdom

fredag, 06 mars 2020

I dette notatet undersøkes den geografiske variasjonen i barnefattigdom. Hvordan varierer antall og andel barn som lever i fattigdom mellom norske kommuner? Hvilke kjennetegn har husholdningene til barn som lever i fattigdom? I tillegg undersøkes omfanget av et utvalg bolig- og nabolagsproblemer.