Migrasjon og integrasjon

Vår forskning er knyttet opp mot arbeidslinjen i norsk arbeids- og velferdspolitikk og belyser arbeidsmarkedssituasjonen for ulike grupper. Forskningsgruppen har et bredt sett av prosjekter om inkludering og eksklusjon i det norske arbeidsmarkedet. Sentrale spørsmål er: Hva kjennetegner et velfungerende arbeidsmarked? Hvordan kan sentrale aktører legge bedre til rette for utvikling og forvaltning av menneskelige ressurser?

Nyheter om migrasjon, integrasjon og kompetanse

Den flytende lojaliteten

fredag, 20 desember 2019

Innføringen av et pålagt tiltak for matematikkundervisningen i Oslo-skolen ble innledningsvis preget av en ovenfra-og-ned-strategi og praktiske problemer som vakte motstand på de enkelte skolene. Ettersom tiltaket ble forankret og ledet til samarbeid snudde denne mistroen til engasjement og velvillig samarbeid. Dette viser hvordan lojalitet formes prosessuelt, i form av at det endres over tid og at det ikke er et enten–eller-fenomen, påpeker Kaja Reegård og Jon Rogstad i en ny artikkel i Norsk Pedagogisk Tidsskrift.

Temanummer: Hvordan styrer geografi frafall og utdanningsvalg?

mandag, 16 desember 2019

Jon Rogstad har sammen med Kaja Reegård (NIFU) og Kristinn Hegna (UiO) vært redaktører for et temanummer om frafall i Nordic Journal of Comparative and International Education. Her ser de særlig på forskjellene i frafall og valg av yrkesfag mellom ulike geografiske områder i Norge. Nærmere bestemt søker de åtte artiklene å belyse hvordan lokale forskjeller – arbeidsmarked, engasjement, organisering og historie – gir ulike forutsetninger for valg, frafall, bortvalg og gjennomføring i yrkesfaglig utdanning.

Belyser ideer om familie og oppdragelse i det flerkulturelle Norge

mandag, 02 desember 2019

Jon Horgen Friberg har utgitt en bok om foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Hensikten er å belyse møtet mellom ulike familie- og oppdragelsesidealer fra flere ulike sider. Slik sett er boken et bidrag til å forstå hvorfor dette har blitt et stridstema i dagens flerkulturelle Norge. Boka er en videreutvikling av en Fafo-rapport som kom tidligere i år.

Første «Flyt-forsøk» viser økt mestring blant ungdom

tirsdag, 26 november 2019

Dette notatet er første rapportering fra Flytprogrammet, et program initiert og finansiert av Kronprinsparets fond. Formålet med Flyt er å øke unges muligheter til å gjennomføre videregående opplæring, gjennom vekt på temaene livsmestring, veivalg, vennskap og fravær. Rundt 30 ungdom har deltatt fra pilotkommunene Sarpsborg og Hurdal. Mange deltakere opplever dempet stress, økt selvbevissthet og økt trygghet for egne valg gjennom programmet. Skolefraværet minsket for noen, men forble i hovedsak stabilt.