Migrasjon og integrasjon
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Vår forskning er knyttet opp mot arbeidslinjen i norsk arbeids- og velferdspolitikk og belyser arbeidsmarkedssituasjonen for ulike grupper. Forskningsgruppen har et bredt sett av prosjekter om inkludering og eksklusjon i det norske arbeidsmarkedet. Sentrale spørsmål er: Hva kjennetegner et velfungerende arbeidsmarked? Hvordan kan sentrale aktører legge bedre til rette for utvikling og forvaltning av menneskelige ressurser?

Nyheter om migrasjon, integrasjon og kompetanse

Belyser ideer om familie og oppdragelse i det flerkulturelle Norge

mandag, 02 desember 2019

Jon Horgen Friberg har utgitt en bok om foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Hensikten er å belyse møtet mellom ulike familie- og oppdragelsesidealer fra flere ulike sider. Slik sett er boken et bidrag til å forstå hvorfor dette har blitt et stridstema i dagens flerkulturelle Norge. Boka er en videreutvikling av en Fafo-rapport som kom tidligere i år.

Første «Flyt-forsøk» viser økt mestring blant ungdom

tirsdag, 26 november 2019

Dette notatet er første rapportering fra Flytprogrammet, et program initiert og finansiert av Kronprinsparets fond. Formålet med Flyt er å øke unges muligheter til å gjennomføre videregående opplæring, gjennom vekt på temaene livsmestring, veivalg, vennskap og fravær. Rundt 30 ungdom har deltatt fra pilotkommunene Sarpsborg og Hurdal. Mange deltakere opplever dempet stress, økt selvbevissthet og økt trygghet for egne valg gjennom programmet. Skolefraværet minsket for noen, men forble i hovedsak stabilt.

Gode skussmål for videreutdanning blant barnehageansatte

onsdag, 20 november 2019

I denne rapporten har Fafo undersøkt hvordan barnehagelærere og styrere som har deltatt på videreutdanning og lederutdanning i 2018/19 vurderer studiet. I det store og hele er de som har tatt videreutdanning godt fornøyde med kvaliteten på studiet. Finansieringsordningen med tilretteleggingsmidler er viktig, både for deltakeren som får dekket utgifter og for barnehagen som kan sette inn vikar ved fravær. Flere av deltakerne legger imidlertid vekt på at det har vært vanskelig å få fri til studiedager, og at det har vært nødvendig å ta kvelder og helger i bruk. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

Ny rapport sjekker tempen for fornyelse av yrkesfagene

onsdag, 13 november 2019

I regi av EUs Erasmus+-prosjekt «TRACK-VET», har Fafo skrevet en egen landrapport om yrkesfagene i Norge. Rapporten skisserer hvordan den planlagte nye læreplanen kan legge mer vekt på «tverrgående nøkkelkompetanser». Det vil si demokratiske og sosiale ferdigheter, kritisk tenkning, digital kompetanse og «å lære å lære». Rapporten bygger på litteraturstudier og statistikk og en rekke intervjuer med representanter for utdanningsmyndighetene, fagbevegelsen og andre sentrale organisasjoner – samt politikere og lærere. Den er skrevet på engelsk.