Skip to main content

Erika Braanen Sterri

Doktorgradsstipendiat
To english version

  Utdanning

  Master, Sosiologi, Universitetet i Oslo

  Arbeidsområder

  Arbeidsmarked, integreringspolitikk, etniske minoriteter

  Aktive prosjekter

  Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen
  I takt med at Norge har blitt et mer flerkulturelt og flerreligiøst samfunn har nye skillelinjer gjort seg gjeldende, samtidig som gamle fordommer har fått ny aktualitet.
  The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILS-NOR)

  The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway is a long term research program designed to study social mobility and cultural adaptation among children of immigrants and their majority peers in the capital region of Norway.

  Foreldrerestriksjoner og streng sosial kontroll i ungdomstiden: Konsekvenser i overgangen til voksenlivet
  Dette prosjektet tar utgangspunkt i CILS-surveyen blant ungdom i Oslo og Akershus fra 2016, der et betydelig antall innenfor enkelte innvandrergrupper rapporterte om strenge foreldrerestriksjoner i sine sosial liv. Nå skal vi følge opp de samme ungdommene på terskelen til voksenlivet, for å se hvordan det går med dem med tanke på utdanning, arbeid og familie.
  Etnisk mangfold i arbeidslivet

  I dette prosjektet skal vi kartlegge arbeidsgiveres holdninger til etnisk mangfold i arbeidslivet. Til grunn for utlysningen ligger et premiss om at arbeidsgiveres holdninger og evne til å håndtere mangfold blant sine ansatte er en sentral betingelse for et inkluderende arbeidsliv.

  Annen publisering

  Fullførte prosjekter

  Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken

  Dette prosjektet setter søkelyset på arbeidsgivernes rolle i inkluderingsarbeidet. Spørsmålet er hva politiske myndigheter og NAV kan gjøre for å motivere arbeidsgivere til å omsette politiske visjoner til praktiske grep i egen virksomhet. 

  Grunnskole- og videregående opplæring i Introduksjonsordningen

  Prosjektet skal kartlegge regelverk for og bruk av grunnskoleopplæring og fag i videregående skole som del av introduksjonsprogrammet for voksne. Det skal gjennomføres en analyse av data fra nasjonalt introduksjonsregister, og kvalitative intervjuer med nøkkelpersoner i sentralforvaltningen og i fire kommuner.