logo fafo 194x64
  • Fafokonferansen 2019: Programmet er oppdatert!

    12. april

    Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre?

    På årets Fafokonferanse – som også markerer at det er 15 år siden EUs østutvidelse – retter vi oppmerksomheten mot samtidens grenseløse bekymringer for klimaendringer, manglende integrering, større ulikhet, press på lønns- og arbeidsvilkår og velferdsstatens bærekraft.

Opptak fra Fafo-frokost 26. april: Matsikkerhet i norsk utviklingspolitikk

26. april

Regjeringen har lansert en opptrappingsplan om klimatilpasset landbruk og matsikkerhet som har lagt grunnlaget for den kommende handlingsplanen for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. På denne Fafo-frokosten lanserte vi en rapport med innspill til handlingsplanen.

NNN sett nedenfra

26. april

På oppdrag fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har Fafo intervjuet lokale tillitsvalgte om behov og tanker om egen organisasjon. Aktiviteten i klubbene, graden av skolering og bistandsbehov spriker, men det er bred enighet om at man ønsker mer erfaringsutveksling mellom klubbene, at avdelingene får større ansvar og at medlemspleien blir bedre.

Ny leder for Fafos informasjonsavdeling

25. april

Stein R. Fredriksen startet 23. april som ny leder for Fafos informasjonsavdeling. Han kom da fra Universitetet i Oslo (UiO) der han har jobbet siden 2010, de siste to årene som fungerende kommunikasjonsdirektør.

Minoriteter sikter høyt

24. april

Unge med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Midtøsten har i gjennomsnitt langt mindre ressurser tilgjengelige i familien og oppnår i snitt lavere karakterer i grunnskolen. Likevel har de svært høye utdanningsambisjoner, og bruker i gjennomsnitt mer tid på lekser, skriver Jon Horgen Friberg i en fersk artikkel. Funnene peker mot at det såkalte «innvandrerdrivet» er sterkere blant unge som holder fast ved deler av sine foreldres kulturelle orienteringer.

Da tariffavtalen kom til landet

11. april

Hvordan oppsto fagbevegelsen i Norge? Og hvilke konflikter bidro til å forme samarbeidet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne – og ikke minst tariffavtalen? I en internasjonal fagbok har historiker og Fafo-forsker Åsmund Arup Seip skrevet en vitenskapelig artikkel om den urolige tilblivelsen av Norges organiserte arbeidsliv. Vi har også foretatt et intervju med ham om dette temaet.

Politiet har blitt fjernere fra folket

10. april

Sammen med forskere fra OsloMet, Polithøyskolen og UiO har Fafos Niri Talberg skrevet en rapport om hvordan den såkalte nærpolitireformen har slått ut blant politi-ansatte. I en undersøkelse blant 3100 politifolk uttrykker mange frustrasjon over at de i større grad skal kontrollere framfor hjelpe befolkningen. Mindre lokalkunnskap, mindre uformell kontakt og fortrengning av småoppgaver grunnet terrorberedskap er blant frustrasjonene. Rapporten ble formelt lansert på et eget AFI-seminar torsdag morgen.

Heltiden økte, men kommune-eksperiment ennå ikke helt i mål

9. april

Bodø kommune har gjennomført et pilotforsøk der målet har vært å etablere flere heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren. Ved tre kommunale tjenestesteder har heltidsandelen økt med 20–30 prosent, dels ved å etablere flere nye, hele stillinger og dels ved at fast ansatte jobber enten flere eller lengre helgevakter. Gevinsten for de ansatte er hele, faste stillinger, betydelig lønnskompensasjon for helgejobbingen og et bedre arbeidsmiljø i helgene. Brukerne har på sin side fått færre, men bedre kvalifiserte tjenesteytere. Les mer

Frihet Uber alles?

9. april

Kontroverser sto i kø da det amerikanske selskapet Uber forsøkte å etablere seg i de nordiske landene. Fem år senere ligger et dokument i et departement som kan endre hele den norske taxi-næringa. Vi har snakket med Sigurd M. N. Oppegaard om hva vi har lært av Ubers inntog – og hva som snart kan skje med det norske drosjemarkedet.

Storsamling om framtidas arbeidsliv

3. april

I samarbeid med FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) og Nordisk Ministerråd samlet en gruppe nordiske forskere seg på Island 4. og 5. april for å diskutere framtidas arbeidsliv. Hva vil skje med jobbene våre når snart alt digitaliseres, klimakrisa truer, globaliseringen fortsetter og befolkningen eldes? En rekke innledende notat har blitt lansert i forbindelse med konferansen. Fafo leder prosjektet.

Bør forskere tro på det folk sier?

3. april

Den utstrakte bruken av intervjuer i samfunnsforskning har møtt kritikk fra ulike hold. I en ny artikkel diskuterer Jon Horgen Friberg utfordringene ved bruken av intervjuer som forskningsmetode. Han argumenterer for at mye av kritikken er overdrevet, men peker på en rekke reelle utfordringer som må håndteres. Hvordan disse bør håndteres avhenger imidlertid av hva slags sosiale fenomener man er interessert i og hvordan man ønsker å analysere empirien. Som eksempel diskuterer han de metodiske utfordringene han og kollegene sto overfor i den omdiskuterte studien av tilreisende tiggere og gatearbeidere fra Romania.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B