Knowledge about labour, education, welfare and migration nationally and internationally
Search fafo.no
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
15 August 2019
Fafo: Utbredt overvåkning – ofte uten informasjon og medvirkning

I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en spørreundersøkelse blant arbeidstakere om digitale kontroll- og overvåkingssystemer på jobben i 2019. Tallene sammenliknes med en 2010-undersøkelse. Nær 60 prosent svarer at de har ett eller flere digitale systemer for kontroll og overvåking på jobben. Kravene knyttet til medvirkning og informasjon blir dessuten i varierende grad fulgt opp av arbeidsgiverne, er blant funnene. Rapporten lanseres i form av et eget seminar på Fafobåten under Arendalsuka.

14 August 2019
Fafo: Arbeidsmarkedet forblir kjønnsdelt – hvorfor?

«Alle» mener en jevn fordeling av kvinner og menn på arbeidsplassen er både ønskelig og bra. Likevel forblir arbeidsmarkedet sterkt kjønnsdelt. En ny Fafo-rapport har tatt steget helt ned til de enkelte virksomhetene for å finne årsaker. Gjennom caseintervjuer har forskerne undersøkt hva lønn, tilrettelegging og arbeidstid betyr for å forklare kvinners og menns valg av arbeid, samt hvordan kulturelle forståelser spiller inn. Om du er i Arendal presenteres den også klokka 10.00 på Fafobåten.

14 August 2019
Fafo: Kjønnsbalanse på jobb: Vil, men får det ikke til

«Alle» mener en jevn fordeling av kvinner og menn på arbeidsplassen er både ønskelig og bra. Hvorfor er da fremdeles store deler av arbeidsmarkedet så kjønnsdelt? Forskerne etterlyser blant annet mer bevisste strategier på skjevfordelte arbeidsplasser. I denne artikkelen presenterer vi noe av innholdet i rapporten som slippes i dag.

13 August 2019
Fafo: Har gransket kårene for varehandelens veteraner

Til sammen arbeider 330 000 personer i varehandelen i Norge. Av disse er omtrent 1 av 4 eldre enn 50 år. Fafo har undersøkt hvordan disse seniorene har det og ivaretas. I et HMS-perspektiv framstår det som at det er liten interesse for seniorpolitikk på arbeidsplassene, strategier som blant annet vil kunne få dem til å stå lenger i arbeid.

13 August 2019
Fafo: Varehandelens veteraner – et trumfkort mot nettbutikkene?

Veksten innen netthandel har snudd opp-ned på store deler av den tradisjonelle varehandelen. Garvede seniorer – ansatte som er 50 år og eldre – kan spille en rolle i å holde liv også i de fysiske butikkene, poengterer den ferske Fafo-rapporten «Seniorpolitikk i varehandelen». Dette blir da også tema for et eget lanseringsseminar under Arendalsuka onsdag 14. august klokka 13.15.

13 August 2019
Fafo: Forsvarer fagkompetansen i omstillingens tid

I hvilken grad får faglig kunnskap plassen den fortjener når offentlig sektor er i omstilling? Dette er et sentralt spørsmål i et diskusjonsnotat skrevet på oppdrag fra Statped. Her gransker Inger Marie Hagen samspillet med omstilling og kompetanse: «Respekt for faglig kunnskap må utgjøre kjernen i debatten når produksjonen av sosiale tjenester skal planlegges og endres», argumenterer hun i sluttordet.

9 August 2019
Fafo: Ny utgave av rapport om nordmenns holdninger

Fafo har nå publisert en revidert utgave av rapporten «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge». I andreutgaven av rapporten har vi tatt bort analyser av to spørsmål som var uklart formulert, og rettet opp i uklarheter.

9 August 2019
Fafo: Ut av rusen med hverdagskompetanse

En ny Fafo-rapport påpeker hvor viktig hverdagskompetanse og selvtillit er for å overkomme rusproblemer. Ensomhet, manglende sosial inkludering og manglende støtte til å mestre hverdagslivet er store utfordringer. I rapporten har vi sett nærmere på to tiltak Blå kors har overfor personer med rusproblemer, nemlig Steg for steg og gatenære tiltak. Dette er tilbud for å møte de mest utsatte rusmiddelavhengige som ofte har utfordringer på mange områder samtidig, og tilbud til brukere i overgangen fra rusbehandling til et rusfritt liv i sitt lokalsamfunn.

7 August 2019
Fafo: Blogger om endringene i synet på «deltidskvinnen»

Anne Lise Ellingsæter og Ragnhild Steen Jensen har skrevet et blogginnlegg på LSE Business Review. Tema er endringen i forståelsen av kvinners deltidsarbeid i Norge fra 1970-tallet og frem til i dag. Mens deltid tidligere var sett på som en strategi for å øke kvinners yrkesdeltakelse og være et individuelt valg, vurderes det i dag i større grad som uønsket. Blant annet blir det vist til at deltid hemmer likestilling mellom kvinner og menn og bidrar til mangel på arbeidskraft særlig i den kvinnedominerte omsorgsektoren. Bloggen er basert på en artikkel publisert i  Work, Employment & Society.

6 August 2019
Fafo: Bør også vi diskutere «levelønn»?

Levelønn innebærer at man betales godt nok til å dekke grunnleggende behov. I de nordiske landene, hvor tariffavtalene er i førersetet for lønnsutviklingen, har vi i liten grad diskutert dette konkrete begrepet. De underliggende spørsmålene er likevel langt fra fremmede for oss. I en ny vitenskapelig artikkel undersøker to Fafo-forskere og en LO-jurist hvorvidt og hvordan våre systemer for lønnsdannelse promoterer og sikrer levelig lønn for alle ansatte, samt hvordan fagbevegelsen har forholdt seg til konseptet.