Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak fra 27. august: Fafo-frokost med rapportlansering: Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring

Studieforbundene er ideelle organisasjoner med voksenopplæring som hovedformål, og bidrar til organisert opplæring i mer enn 500 frivillige og ideelle medlemsorganisasjoner. Mangfold i kurstilbud og nærhet til deltakernes erfaringer er kjennetegn på studieforbundenes arbeid. En ny Fafo-rapport viser at kursdeltakerne opplever at deres praksiserfaring brukes aktivt i læringen, og at læringstilbudet er tilpasset deres interesser og behov. For mange av personene med kort formell utdanning er kursene et nytt og positivt møte med utdanningssystemet. På dette frokostseminaret ble rapporten presentert og kommentert.

Opptak fra 20. august, Fafo-frokost: Arbeidstidsforsøk i staten: Rapportlansering med statsråd Monica Mæland

Fafo har evaluert tre arbeidstidsforsøk i staten. På dette seminaret ble rapporten overrakt til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og representanter fra kriminalomsorgen, Luftforsvaret og Tolletaten deltok i en samtale om sine erfaringer fra arbeidstidsforsøkene.

Om forskningen: Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering.

Opptak fra 12. juni, Fafo-seminar med to rapportlanseringer: Ny vei mot heltidskultur

Mange kommuner når ikke målene som regjeringen, partene i arbeidslivet og de selv har satt seg om å utvikle en kultur for heltidsarbeid. De fleste forsøk på å utvikle heltidskultur mislykkes fordi arbeidsgiver har undervurdert styrken i deltidskulturen og ikke satt av ressurser til dette krevende endringsarbeidet. I to nye rapporter fra Fafo beskrives deltidskulturen kommunene skal utvikle seg bort fra. Den ene rapporten beskriver også en ny metodikk, som kan gi et gjennombrudd i utviklingen av en heltidskultur i stor skala.

Opptak fra 29. mai, Fafo-frokost med lansering av rapporten «Velferd for salg – idelle og kommersielle leverandører av velferdstjener»

Hvilken rolle bør private kommersielle leverandører ha i den norske velferdsstaten? Dette politiske stridstemaet er tema for en ny rapport utarbeidet av Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra LO. På seminaret blir rapporten presentert av forfatterne, og kommentert og diskutert av Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder, og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Opptak fra Litteraturhuset 20. mai. Rapportlansering Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge

For første gang er det gjennomført en studie om nordmenns holdning til likestilling, diskriminering og hatprat på tvers av diskrimineringsgrunnlagene. Studien er gjennomført av Fafo på oppdrag for Bufdir.

Det er bred støtte i befolkningen for at det skal være en offentlig likestillingspolitikk i Norge. Samtidig er det er stor variasjon i holdninger til ulike grupper som er beskyttet i diskrimineringslovverket.

Bufdir inviterte til lanseringsfrokost på Litteraturhuset 20. mai 2019

Opptak fra 26. april, Fafo-frokost med rapportlansering: Matsikkerhet i norsk utviklingspolitikk

Matsikkerhet, klimasmart landbruk og ernæring i norsk utenriks- og utviklingspolitikk – hvordan sikre veien fra gode intensjoner og ambisiøs satsing til konkret handling? Regjeringen skal før sommeren 2019 lansere en ny handlingsplan for matsystemer. På dette seminaret lanserte vi en rapport som Fafo-forskere har gjort på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø (ForUM). Rapporten skal inngå i ForUMs innspill til handlingsplanen.

Future of work-konferansen på Island – dag 2

I samarbeid med Nordisk Ministerråd og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) holder det nordiske forskningsprosjektet Future of work et seminar på Island 4. og 5. april. Her vil forskning legges fram og diskuteres. Fafo leder det fellesnordiske prosjektet.

Future of work-konferansen på Island – dag 1

I samarbeid med Nordisk Ministerråd og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) holder det nordiske forskningsprosjektet Future of work et seminar på Island 4. og 5. april. Her vil forskning legges fram og diskuteres. Fafo leder det fellesnordiske prosjektet.