Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak fra 20. januar, Fafofrokost: Hvordan kan vi unngå irregulær migrasjon?

I Norge er det bred politisk enighet om at det ikke er ønskelig at mennesker oppholder seg i landet uten oppholdstillatelse. Politikken for å hindre irregulær migrasjon er likevel kontroversiell. Vi inviterte til seminar om hvordan Norge forholder seg til irregulære migranter, og dilemmaene politikken på dette området reiser.

Gå til seminarnettside for å laste ned forskerens presentasjon på seminaret, og to nye faktaflak fra Fafo.

Opptak fra 13. januar, Fafo-seminar: Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Frivillige organisasjoner er aktive i forebygging og støttetilbud til unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. To nye forskningsrapporter viser at frivillige kan fylle andre behov enn offentlige tjenester kan, men peker også på at arbeidet er krevende. Hva kan man forvente av frivilligheten på dette feltet?

Opptak fra 25. november, Fafo Østforum seminar: Storrengjøring i arbeidslivet

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Og hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene?

Opptak fra 11. november, Fafo-frokost: Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

Hvordan står det til med engasjementet for – og kunnskapen om – FNs bærekraftmål hos tillitsvalgte lærere, sykepleiere og forskere? Har profesjonene nok kunnskap om bærekraftsmålene og samarbeider de godt nok for å nå dem? En undersøkelse fra Fafo – på oppdrag fra Hovedorganisasjonen Unio – tyder på at profesjonene er på rett vei, men at det er et godt stykke igjen.

Opptak fra 28. oktober, Fafo Østforum seminar: Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring ble gjort. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterte arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

 

19. oktober, Fafofrokost: Fagarbeidere er viktige for innovasjon

Hvordan kan fagarbeidere bidra til utvikling og fornyelse i norske bedrifter?  I en undersøkelse av åtte bedrifter i ulike bransjer, har forskerne gransket hvilken rolle fagarbeidere spiller for innovasjon i virksomheten.

15. oktober, forskerseminar: Supported Employment – hva nå?

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet og Fafo inviterer til forskerseminar og debatt.

Omfanget av Supported Employment for å få flere i arbeid har hatt en betydelig økning i Norge de siste årene. Ikke minst gjennom at NAV har etablert både Supported Employment og Indivudual Placement and Support (IPS) som oppfølgingsmetodikk og ansetter egne jobbspesialister.

Direktesendingen starter kl. 13.00.

Målgruppen er forskere, men sendingen er tilgjengelig for alle. Det er kun de påmeldte får i ettertid tilsendt lenker til presentasjonene. Seere kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.

Opptak fra 12. oktober, Fafo-seminar med notatlansering: Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak og hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På seminaret ble tall fra det nye Fafo-notatet presentert og diskutert.