logo fafo 194x64

Nyhet_Velferd og levekår

Social assistance dynamics in Norway

Doctoral dissertation
Fafo-report 546
Thomas Lorentzen

Heltiden økte, men kommune-eksperiment ennå ikke helt i mål

09. april 2019

Bodø kommune har gjennomført et pilotforsøk der målet har vært å etablere flere heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren. Ved tre kommunale tjenestesteder har heltidsandelen økt med 20–30 prosent, dels ved å etablere flere nye, hele stillinger og dels ved at fast ansatte jobber enten flere eller lengre helgevakter. Gevinsten for de ansatte er hele, faste stillinger, betydelig lønnskompensasjon for helgejobbingen og et bedre arbeidsmiljø i helgene. Brukerne har på sin side fått færre, men bedre kvalifiserte tjenesteytere. Les mer

Bør forskere tro på det folk sier?

03. april 2019

Den utstrakte bruken av intervjuer i samfunnsforskning har møtt kritikk fra ulike hold. I en ny artikkel diskuterer Jon Horgen Friberg utfordringene ved bruken av intervjuer som forskningsmetode. Han argumenterer for at mye av kritikken er overdrevet, men peker på en rekke reelle utfordringer som må håndteres. Hvordan disse bør håndteres avhenger imidlertid av hva slags sosiale fenomener man er interessert i og hvordan man ønsker å analysere empirien. Som eksempel diskuterer han de metodiske utfordringene han og kollegene sto overfor i den omdiskuterte studien av tilreisende tiggere og gatearbeidere fra Romania.

Fattigdom på norsk – en innføring

01. april 2019

Mellom mennesker og samfunn er en innføringsbok i sosiologi og sosialantropologi, rettet særlig mot helse- og sosialarbeidere. I den oppdaterte utgaven har Tone Fløtten skrevet ett av kapitlene, om «fattigdom på norsk». Kapittelet inneholder en drøfting av selve fattigdomsbegrepet. Hvordan kan begrepet defineres og måles i norsk sammenheng? Utviklingen i den norske fattigdommen presenteres og forfatteren diskuterer ulike samfunnsvitenskapelige forklaringer på fattigdom. Mulige løsninger på fattigdomsproblemet blir også tatt opp.

Mange bedriftsledere også pensjon-forvirret

29. mars 2019

«Pensjon er blitt som lotto!»

26. mars 2019

Vanlige folks kunnskap om egen pensjon har ofte hull. Mange mangler også IT-kunnskaper til å benytte seg av hjelpemidlene som finnes. I en post på NAV-bloggen «Det er din pensjon» gjør Tove Midtsundstad seg noen tanker om hvordan alt dette henger sammen. Bedre skolering av tillitsvalgte og utsendelse av årlige oversikter over egen pensjonssparing i regi av NAV er to av hennes foreslåtte mottiltak.

Barns rettigheter i bokform

22. mars 2019

Onsdag ble boka Children’s rights in Norway. An implementation paradox? lansert. Her undersøkes hvordan Barnekonvensjonens bestemmelser er implementert i Norge. Tone Fløtten har skrevet kapitlet «Poor, but included?» der hun ser på sammenhengen mellom lavinntekt og barns sosiale deltakelse. Hun diskuterer om norsk politikk i tilstrekkelig grad sikrer barns levekår – økonomisk og sosialt.

Politiske veivalg etter pensjonsreformen

08. mars 2019

I dette notatet beskrives de viktigste endringene i det samlede pensjonssystemet og konfliktlinjene i norsk pensjonspolitikk. På denne bakgrunn drøftes sentrale utfordringer i pensjonspolitikken ved inngangen til 2020-tallet. Notatet ble opprinnelig skrevet på oppdrag av El og IT Forbundet, som et diskusjonsgrunnlag for landsmøtets debatt om pensjonsspørsmål i mars 2019.

Ny leder for velferdsgruppa på plass

05. mars 2019

Terje Olsen begynte 1. mars i jobben som leder av avdelingen som forsker på velferd og levekår. Han kom da fra jobben som seniorforsker ved Nordlandsforskning. Olsen har hovedfag i sosialantropologi fra NTNU og doktorgrad i sosiologi fra Uppsala Universitet.

Nytt prosjekt: Gulrøtter i Norges introkurs?

27. februar 2019

Regjeringen vurderer å innføre økonomiske insentiver i introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere. På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal Fafo utvikle forslag til modeller for hvordan dette kan gjøres. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Frischsenteret og kan bli videreført til utforming og utprøving av pilot-prosjekt.

Nytt prosjekt: Hvorfor slutter seniorer i barnehager i jobben?

26. februar 2019

Og hva skal eventuelt til for at flere seniorer kan, og vil, fortsette lenger? Med utgangspunkt i registerdata og surveydata skal Fafo kartlegge og analysere hvor mange og hvem som slutter, hvorfor de slutter og hva de går til, samt hva som kan bidra til at de velger å bli i jobben. Senter for seniorpolitikk, KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet er oppdragsgivere.

Medredaktør til temanummer om livslang læring og seniorpolitikk

20. februar 2019

Tove Midtsundstad har vært en av tre redaktører for et ferskt spesialnummer av tidsskriftet European Journal of Education, med samletittelen «active aging and older learners». Her har hun også bidratt med tre artikler, den ene sammen med kollega Roy A. Nielsen. Publiseringen er knyttet til Forskningsrådsprosjektet  «Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners».

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B