logo fafo 194x64

Nyheter

Tariffavtalenes «sykelønn+»

28. mars 2019

Mange tariffavtaler gir arbeidstakerne bedre rettigheter enn folketrygdloven når det gjelder sykelønn. I dette notatet ser vi på disse rettighetene til sykelønn ut over folketrygdlovens bestemmelser. Vi gir først en oversikt over reguleringer i de største tariffavtalene i offentlig og privat sektor, deretter ser vi på de mindre avtalene. Notatet er skrevet av Kristin Alsos på oppdrag for Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe, som del av dagens publiserte NOU om arbeid og inntektssikring.

Styrer ansatte kun med protester?

27. mars 2019

I Dagens Perspektiv pågår for tiden en debatt om verdien av ansattes rett til styrerepresentasjon. I en kronikk tilbakeviser Inger Marie Hagen, med grunnlag i forskning, påstanden om at det er konflikter og protester som preger representantene. Hun spør heller om det underliggende er en konflikt mellom kortsiktig gevinst, aksjekurs og langsiktige interesser som settes på spissen i møtet mellom eiere, aksjonærer og ansatte.

«Pensjon er blitt som lotto!»

26. mars 2019

Vanlige folks kunnskap om egen pensjon har ofte hull. Mange mangler også IT-kunnskaper til å benytte seg av hjelpemidlene som finnes. I en post på NAV-bloggen «Det er din pensjon» gjør Tove Midtsundstad seg noen tanker om hvordan alt dette henger sammen. Bedre skolering av tillitsvalgte og utsendelse av årlige oversikter over egen pensjonssparing i regi av NAV er to av hennes foreslåtte mottiltak.

Barns rettigheter i bokform

22. mars 2019

Onsdag ble boka Children’s rights in Norway. An implementation paradox? lansert. Her undersøkes hvordan Barnekonvensjonens bestemmelser er implementert i Norge. Tone Fløtten har skrevet kapitlet «Poor, but included?» der hun ser på sammenhengen mellom lavinntekt og barns sosiale deltakelse. Hun diskuterer om norsk politikk i tilstrekkelig grad sikrer barns levekår – økonomisk og sosialt.

Ønsker kunnskap fra flere ME-syke

21. mars 2019

Fafo og Sintef søker etter deltakere til kvalitative intervjuer om erfaringer med møter med de offentlige tjenestene for husstander som er berørt av sykdommen ME. Vi har allerede fått en del søknader, men skulle gjerne hatt flere deltakere utenfor Oslo-området, flere fra familier med ME-syke barn, samt flere husstander der pasienten eller en av pasientene er en mann eller gutt.

Flere styremøter bra for ansatte

19. mars 2019

En stor andel av nordmenn og dansker som representerer de ansatte i virksomheters styre har liten eller ingen påvirkning på beslutninger, skriver Inger Marie Hagen og Caspar Rose (Copenhagen Business School) i en fersk vitenskapelig artikkel. Kjønn, styrets størrelse eller fartstid for representanten har ingen påvirkning, ifølge spørreundersøkelser. Unntaket er hyppige styremøter, som sammenfaller med at ansatte har en sterkere stemme enn snittet.

Å sikre alle mat på bordet

12. mars 2019

I forbindelse med UD og Norad sitt arbeid med en ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer, skal Fafo bidra til en oppdatering og fornying av rapporten Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid, utgitt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet. Fafo skal blant annet sikre oppdatert kunnskap og korrekt begrepsbruk, gi en oppdatering av det internasjonale landskapet, samt yte policy-råd for norsk utviklingsarbeid innen ernæring.

Deltid: en kvinnehistorie

11. mars 2019

Da de gifte kvinnene gikk ut i  arbeidsmarkedet på 1970-tallet var deltid den normale arbeidstilpasningen. Hvordan deltid forstås og beskrives har siden endret seg. Fra å være en strategi for å øke kvinners yrkesdeltakelse og økonomiske uavhengighet, vurderes deltidsarbeid i dag som noe som hindrer likestilling mellom kvinner og menn, poengterer Anne Lise Ellingsæter og Ragnhild Steen Jensen i en tidsskriftartikkel. Her analyserer de utviklingen i forståelsen av kvinners deltidsarbeid, i lys av kulturelle og institusjonelle endringer.

Politiske veivalg etter pensjonsreformen

08. mars 2019

I dette notatet beskrives de viktigste endringene i det samlede pensjonssystemet og konfliktlinjene i norsk pensjonspolitikk. På denne bakgrunn drøftes sentrale utfordringer i pensjonspolitikken ved inngangen til 2020-tallet. Notatet ble opprinnelig skrevet på oppdrag av El og IT Forbundet, som et diskusjonsgrunnlag for landsmøtets debatt om pensjonsspørsmål i mars 2019.

Video: seminar om «grenseløs transport»

07. mars 2019

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På Fafo Østforums seminar fikk vi blant annet annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge, den pågående EU-reguleringen og partenes inntrykk av stå i dag og i framtida.

Manglende medbestemmelse på jobben – et demokratisk problem

06. mars 2019

Ansattes rett til medbestemmelse er en grunnstein i det norske arbeidslivet. Men hvordan står det egentlig til der i grunnmuren, med tillitsvalgte og dialog mellom ansatte og arbeidsgiverne? En gjennomgang av to Fafo-forskere i en internasjonal fagbok peker på flere sprekker. Funnene er også beskrevet i en artikkel på Arbeidslivet.no.

Ny leder for velferdsgruppa på plass

05. mars 2019

Terje Olsen begynte 1. mars i jobben som leder av avdelingen som forsker på velferd og levekår. Han kom da fra jobben som seniorforsker ved Nordlandsforskning. Olsen har hovedfag i sosialantropologi fra NTNU og doktorgrad i sosiologi fra Uppsala Universitet.

<<  1 [23 4 5 6  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B