Nyheter
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) ble innført av regjeringen Solberg fra og med budsjettåret 2015. Reformen er ment å få statlige virksomheter til å effektivisere, og innebærer et årlig kutt på 0,5 prosent i de statlige driftsbudsjettene. I denne rapporten ser vi nærmere på ABE-reformens innvirkning på virksomheter innen musikk og scenekunst

Etter at Taliban nylig overtok makten i Afghanistan har det vært internasjonal oppmerksomhet om kvinner med utdanning og kvinner som er yrkesaktive eller kvinner som får beskyttelse fordi deres aktiviteter gjør dem til en utsatt gruppe. Fafos Ingunn Bjørkhaug har sammen med Kristin Bergtora Sandvik (UiO/PRIO), Adele Garnier (Université Laval, Canada) og Astrid Espegren (NORCE) skrevet et innlegg i Global Policy der de diskuterer hvilken betydning denne evakueringen av utsatte kvinner kan ha for fremtidens ordning med kvoteflyktninger. Kvoteflyktningeordningen omfatter et svært begrenset antall og medfører vanskelige valg om hvem som skal få beskyttelse. Forfatterne drøfter om dette er starten på en ny type kategori ‘sårbare kvinner’, og hvordan dette kan påvirke fremtidens beskyttelsesregime. 

Fafos Anne Inga Hilsen og Dorothy Sutherland Olsen fra NIFU har kombinert intervjuer med teorier om kompetanse i en ny bok. Den 29. september er det klart for digitalt bokbad. De to forskerne er blant landets fremste på kompetanse og seniorer i arbeidslivet. Boken de har skrevet sammen er ment for et bredere, internasjonalt publikum og har tittelen «The Importance and Value of Older Employees. Wise Workers in the Workplace.» Boken utgis på forlaget Palgrave Macmillan.

Jon Horgen Friberg er utpekt av regjeringen til å delta i et nytt offentlig utvalg om negativ sosial kontroll. Utvalget skal granske hvordan det norske lovverket står rustet for problematikk som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

GROWNUT var et nord-sør-sør partnerskap mellom universiteter i Norge, Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Sør-Afrika. Målet var å bygge kapasitet i folkehelseforskning i lavinntektsland. Anne Hatløy er førsteforfatter for en artikkel (fri tilgang) som evaluerer prosjektet.

I en ny artikkel undersøker Kristin Dalen endringer i den kinesiske befolkningens holdninger til myndighetenes rolle som leverandør av velferdstjenester over tiårsperioden 2004–2014. Artikkelen konkluderer med at bredere og mer inkluderende velferdsordninger bidrar til å svekke tradisjonelle sosial skillelinjer i det kinesiske samfunnet samtidig som de gir politisk legitimitet til regimet.

<<  1 [23 4 5 6  >>