Nyheter

Nyheter

Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring ble etablert i 2016, og forvaltes av NOKUT. Denne rapporten ser på virkninger og erfaringer etter fire års drift. Forskerne konkluderer med at ordningen i mange tilfeller kan virke positivt på arbeidsvilkår og jobbmuligheter for den enkelte arbeidstaker og for bedriftene som trenger dokumentasjon. Relativt få søknader og godkjenninger tilsier likevel en begrenset effekt på useriøsitet og arbeidslivskriminalitet.
Ni av ti tillitsvalgte mener at koronapandemien vil føre til økt økonomisk ulikhet i Norge, ifølge LOs tillitsvalgtpanel. Åtte av ti tillitsvalgte mener det er behov for sterkere virkemidler for å hjelpe bedrifter som er rammet av krisa. Samtidig vises det ganske stor tiltro til myndighetenes håndtering. Når det gjelder troen på at velferdsstaten klarer å ta seg av de svakeste gruppene, er imidlertid bekymringen langt større.
Fafo forsker på en rekke av temaene som løftes fram på arbeidernes dag. Her følger en oversikt over ressurser for å forstå mer av bakgrunnen for slagord og paroler.
Norske arbeidstakere har gjennom lover og avtaler en rekke rettigheter for medvirkning og samarbeid på arbeidsplassen. Fafo har foretatt en bred gjennomgang av hvorvidt disse retttighetene brukes og hvordan den generelt står til med bedriftsdemokratiet. På dette webinaret blir funnene presentert og diskutert, med blant annet kommentarer fra Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

I notatet rettes søkelyset mot en til nå tilnærmet ukjent gruppe, nemlig ansattes styrerepresentanter i offentlig eide virksomheter som helseforetak, universiteter og offentlig heleide selskap. I motsetning til privat sektor hvor bare halvparten av de ansatte jobber i selskap med representasjon finner Fafo-forsker Inger Marie Hagen at representantene er på plass alle steder hvor lovverket sier at de skal være. Et sentralt tema i notatet er hvorvidt representantene har innflytelse på styrets avgjørelser. 

I mars 2020 traff Covid-19 Norge med full tyngde. Ingen visste da hvor lenge koronapandemien ville vare, hvor hardt den ville ramme det norske samfunnet, og hvilke innvirkninger dette ville få for norske arbeidstakere og virksomheter. Koronakrisa har satt den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeidet på prøve. I dette notatet undersøker vi hvordan tillitsvalgte i LO og Unio vurderer ulike sider av partssamarbeidet, slik det framsto våren 2020 og vinteren 2021.

<<  1 [23 4 5 6  >>