Nyheter
Et nytt Fafo-notat som utgjør den første rapporteringen fra følgeevalueringen av forsøkene med ekstra ressurspedagog og økt grunnbemanning i noen utvalgte barnehager i Oslo er publisert. Notatet representerer en form for nullpunktsanalyse og søker å beskrive hvordan situasjonen i de utvalgte barnehagene var før prosjektet ble igangsatt. 

De fleste bruker smarttelefon, både på jobb og privat. Det kan bety at du i realiteten er konstant pålogget arbeidsplassen. I flere europeiske land er det nå vedtatt at arbeidstakere har behov for en rett til å koble fra jobben, forklarer Anne Mette Ødegård i en kronikk basert på EU-forskning.

En ny Fafo-rapport har sett på hvordan man kan beregne omfanget av ofre for menneskehandel i Norge. Anette Brunovskis har undersøkt problemstillinger knyttet til personvern og forskning på menneskehandel og om det finnes datagrunnlag for å bruke en estimeringsmetode kalt Multiple Systems Estimation technique (MSE) i Norge. Rapporten gir en gjennomgang av metoden, lovverket som regulerer adgangen til personopplysninger for forskningsformål, og mulige datakilder for framtidige omfangsestimeringer av menneskehandel.

En lovendring i 2010 åpnet kortere ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus. Denne rapporten ser på hvilke konsekvenser bestemmelsen har hatt for arbeidstiden til de som jobber tredelt turnus, for likestilling og bruk av deltid, og for planlegging av turnuser.

Endringer i spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin (ALIS) gjør at kommunene har en mer omfattende rolle som utdanningsvirksomhet. I denne rapporten oppsummerer Fafo, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Agenda Kaupang sin følgestudie fra implementeringen av ALIS-utdanningen, samt kommer med anbefalinger til forbedringer.

Et nytt Fafo-notat tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021, og er skrevet av Fafo-forskerne Bjorn Dapi og Elin Svarstad på oppdrag fra Arbeidstilsynet. Forskerne kartlegger andelen lønnsforhold under, rett under, på eller rett over, og over de allmenngjorte satsene, både i hvert av de ni områdene omfattet av allmenngjøringsvedtak, samt samlet for alle områdene. Resultatene holdes opp mot tilsvarende beregninger for 2019 og 2020.

<<  1 [23 4 5 6  >>